Zita, Mariann

Általános Szerződési Feltételek

I. Meghatározások

a) ÁSZF: A Programmagazin Kiadó Kft. Általános Szerződési Feltételei, azaz a jelen dokumentum.

b) A Programmagazin Kiadó Kft. (1052 Budapest, Szervita tér 5.), amely jellemzően az FIDELIO print és online kiadványok tulajdonosa, gazdasági társaság.

c) Egyedi Szerződés: A Hirdetések megjelentetése, illetve szolgáltatások biztosítása tárgyában a Programmagazin Kiadó Kft. és a Megbízó között írásban létrejött egyedi megállapodás.

d) Hirdetés: Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető, forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket (a továbbiakban együtt: termék) –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Hirdető neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

e) Listaár: A hirdetési díjszabás alapja, vagyis az egyes hirdetési felületekre megadott, hivatalosan publikált ár (tarifaár).

f) Hirdető: Akinek, vagy amelynek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki, vagy amely a saját érdekében a reklámot, illetve annak közzétételét vagy más szolgáltatást a Programmagazin Kiadó Kft.-tól megrendeli.

g) Kiadványok: A Programmagazin Kiadó Kft. által működtetett és értékesített termékek: - rendszeres vagy időszaki papíralapú kiadványok és ezekhez kötődő eseti termékek, - a portál felületei és mobil böngésző verziói, mobil applikációi és tablet felületei.

h) Megbízó: Amennyiben a Hirdető saját érdekében rendeli meg a reklám közzétételét a Programmagazin Kiadó Kft., úgy a Hirdető azonos a Megbízóval, amennyiben a reklám közzétételét a Hirdető megbízásából ügynökség, vagy bármely más közvetítő rendeli meg, úgy a reklámot a Hirdető megbízásából a Programmagazin Kiadó Kft. ténylegesen megrendelő ügynökség, közvetítő vagy bármely más harmadik személy jogalany minősül Megbízónak.

i) Net-net ár: A hirdetés közzétételének felárakkal növelt, kedvezményekkel és jutalékokkal csökkentett, ÁFA nélküli ára.

j) Hirdetési statisztika: A Programmagazin Kiadó Kft. által használt mindenkori hirdetés-kiszolgáló rendszer által előállított, a reklámok kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti, megjelenés (ad view, a továbbiakban: AV) - és kattintási (click-through, a továbbiakban CT) számát rögzítő statisztika. Online felületek esetén a Hirdetési statisztikát az Adverticum adszervere állítja elő.

l) Speciális Hirdetés: speciálisnak minősül minden olyan a. online Hirdetés, mely az árlistában szereplő normál, rögzített méretű reklámoktól eltér, és/vagy eltakarja a tartalmat, megszakítja az oldal letöltődését, megakasztja az oldal rendeltetésszerű használatát, vagy megjelenése az oldal kódjába való beavatkozást igényel; b. online Hirdetés, amelynek kiszolgálása eltér a piaci standard kiszolgálási formáktól, különösen abban az esetben, ha az jelenti az elszámolás alapját is; c. nyomtatott Hirdetés mely az árlistában szereplő normál, rögzített méretű hirdetéstől eltér, és/vagy speciális nyomtatási, előkészítési, disztribúciós tevékenységet igényel (pl. behúzás, átkötő, ráfűzés stb.).

m) Üzleti titok: Minden olyan információ, adat, irat, amelyet (i) a Programmagazin Kiadó Kft. a Megbízóval közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban; (ii) ügyfelek listája és az ügyfelekre vonatkozó minden adat, a Megbízó tevékenységére és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amelyek a Programmagazin Kiadó Kft. tudomására jutnak a jelen ÁSZF vagy a hirdetési szerződés kapcsán. Így különösen, de nem kizárólagosan üzleti titoknak minősülnek a hirdetési szerződésben foglalt kedvezmények és net-net hirdetési összegek.

2. Bevezető rendelkezések

2.1 A Programmagazin Kiadó Kft. az általa értékesített médiafelületeken a hirdetések közzétételét a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseknek megfelelően vállalja.

2.2 A Programmagazin Kiadó Kft. által értékesített felületeken a hirdetések a Programmagazin Kiadó Kft. és a Megbízó között létrejött Egyedi Szerződések alapján kerülnek közzétételre. A Megbízó és a Programmagazin Kiadó Kft. közötti teljes megállapodást az Egyedi Szerződés és jelen ÁSZF együttesen képezi. Az Egyedi Szerződések megkötésével a Megbízó jelen ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak tekinti.

2.3 Megbízó elfogadja, hogy amennyiben a Megbízó nem küldi vissza a Programmagazin Kiadó Kft. részére a cégszerűen aláírt Egyedi Szerződést, azonban egy adott hirdetés megjelentetésére vonatkozólag konkrét megrendelést küld a Programmagazin Kiadó Kft. részére, úgy az egyedi megrendelés átküldésével egyúttal elfogadja mind az Egyedi Szerződésben, mind a jelen ÁSZFben rögzített rendelkezéseket. III. A megrendelések leadásának szabályai

3. Általános szabályok

3.1.1 A Programmagazin Kiadó Kft. a megrendeléseket írásban (levélben, faxon vagy e-mailen) fogadja el. A foglalás a másik fél által aláírt megrendelő Programmagazin Kiadó Kft.-hoz való beérkezését és annak a Programmagazin Kiadó Kft. által történt visszaigazolását követően számít megrendelésnek. A Programmagazin Kiadó Kft. jogosult feltételezni, hogy a másik fél által aláírt megrendelő és visszaigazolás a fél megrendelési szándékát tartalmazza, amennyiben az tartalmazza a megrendelő fél pecsétjét.

3.1.2 A hirdetések megrendelésekor a Megbízónak meg kell neveznie a vállalkozását, annak székhelyét vagy állandó telephelyét, számlázási és értesítési postai címét és számlaszámát, valamint meg kell adnia az adószámát és cégjegyzékszámát. Amennyiben a Megbízó nem azonos a Hirdetővel, a fentieken túl meg kell neveznie a Hirdetőt és a hirdetés tárgyát is.

3.1.3 A Megbízónak a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról is, elfogadva az alábbi XI. pontban rögzített szabályokat.

3.1.4 Amennyiben Hirdetés kreatív anyagát Megbízó készíti vagy készítteti el, azt online, audio vagy audiovizuális Kiadványban történő közzététel esetén a közzététel napját megelőzően 3 legkésőbb két (2) munkanappal, nyomtatott Kiadványban történő közzététel esetén legkésőbb nyomdába adás előtt öt (5) munkanappal Programmagazin Kiadó Kft. rendelkezésére bocsátja. Amennyiben Megbízó a Programmagazin Kiadó Kft. -tól rendeli meg a Hirdetést, úgy köteles a Programmagazin Kiadó Kft., vagy a Programmagazin Kiadó Kft. által megbízott alvállalkozó szerint előzetesen meghatározott határidőig leadni a Hirdetés elkészítéséhez szükséges információkat és nyersanyagot. A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt hirdetési felületeken a Megbízó érdekkörében felmerülő késedelem miatt a Programmagazin Kiadó Kft. nem tudja elhelyezni a Megbízó hirdetését (például azért, mert a Megbízó nem, vagy nem a Programmagazin Kiadó Kft. hirdetési specifikációjának megfelelő formában juttatta el a Programmagazin Kiadó Kft. számára a szükséges kreatívokat a megjelenések kezdete előtt két (2) munkanappal), abban az esetben a teljes (kedvezményekkel és jutalékkal csökkentett) hirdetési díj kiszámlázásra kerül.

3.1.5 A Megbízó érdekkörében felmerülő késedelem esetén a Programmagazin Kiadó Kft. nem vállal garanciát a megrendelt hirdetések megjelenésére, ugyanakkor a megrendelt mennyiség kiszámlázásra kerül az előző bekezdés szerint. A Programmagazin Kiadó Kft. az azonos szerződési szám alá eső megrendeléseket egy megrendelésként kezeli.

3.2 Megrendelés további szabályai online Kiadványok esetében

3.2.1 Megbízó online Hirdetés megrendeléséhez a http://.............. weboldalon található Technikai specifikációk dokumentum alapján rögzítetteknek megfelelő, kész Hirdetés anyagot kell küldenie, kivéve, ha az anyag elkészítését aProgrammagazin Kiadó Kft. -tól rendeli meg.Programmagazin Kiadó Kft. a Hirdetéseket elektronikus formában fogadja asales@fidelio.hu e-mail címen, avagy a http://fidelio.hu/ weboldalon található elérhetőségeken.

3.3 Megrendelés további szabályai nyomtatott Kiadványok esetében

3.3.1 Eltérően az online Kiadványoktól, a nyomtatott Kiadványokban történő hirdetések megrendelése esetén a Programmagazin Kiadó Kft. a megrendelések beérkezéséről előzetes, feltételes visszaigazolást küld a Megbízónak, amely tanúsítja a megrendelés Programmagazin Kiadó Kft. általi befogadását, azonban előfordulhat, hogy egyéb okokból a nyomtatott Kiadvány mégsem kerül kinyomtatásra. Ha a hirdetés közzétételére utóbb nem kerül sor, az előzetes, feltételes visszaigazolás alapján a Programmagazin Kiadó Kft.-val szemben a Megbízó követelést nem támaszthat. Amennyiben végső döntés születik a nyomtatott Kiadvány előállításáról, a Programmagazin Kiadó Kft. második, végleges visszaigazolást küld Megbízó részére, amely tartalmazza a hirdetési anyag leadásának határidejét.

3.3.2 Megbízó a nyomtatott Kiadványokban történő megrendeléshez legkésőbb az anyagleadási határidőig – de amennyiben ez nem lehetséges, úgy a visszaigazolásban rögzített határidőre – kész Hirdetés anyagot kell küldenie, kivéve, ha az anyag elkészítését a Programmagazin Kiadó Kft.-tól rendeli meg. Ennek elmulasztása esetén a Megbízó a Hirdetés net-net árával megegyező mértékű kötbér fizetésére köteles.

3.3.3 Programmagazin Kiadó Kft. a Hirdetéseket elektronikus formában fogadja a sales@fidelio.hu emailcímen. A Hirdetéshez ajánlott mellékelni a Hirdetés utolsó állapotát tükröző kinyomtatott változatát (azaz proof-ot). Ennek hiányában az esetlegesen bekövetkező esztétikai, szöveg és/vagy színhibákért a Programmagazin Kiadó Kft. felelősséget nem vállal, és ebben az esetben a 4 Megbízó hibás teljesítésre hivatkozva árcsökkentést nem érvényesíthet Programmagazin Kiadó Kft. szemben. A speciális hirdetések közé sorolt inzertek elkészítéséhez szükséges termékeket a Megbízó köteles a visszaigazolásban rögzített helyre és határidőre leszállítani.

3.3.4 Amennyiben az anyag átadása, illetve a visszaigazolás után a Megbízó részéről a hirdetési anyag tartalma vagy publikálási módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor a Megbízó új, nyomdakész anyagról is köteles gondoskodni. Változtatás iránti igény írásbeli bejelentésének és az új anyag átadásának az anyagleadási határidőig meg kell történnie. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Hirdetés cseréjére csak a meghatározott határidőt megelőzően, kizárólag a Programmagazin Kiadó Kft. írásbeli értesítése mellett van lehetőség.

3.3.5 Amennyiben a módosítást a Programmagazin Kiadó Kft. nem fogadja el, úgy a módosítási kérés kézhezvételétől számított egy (1) munkanapon belül (értendő: 09:00 órától 17:00 óráig) írásbeli visszajelzést küld.

3.3.6 Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, úgy a Hirdetés elhelyezését a Programmagazin Kiadó Kft. határozza meg. Megbízó tudomásul veszi továbbá, hogy a Hirdetés vizuális és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat. A Hirdetésnek a Kiadványban való elhelyezésére vonatkozó speciális kérelmet a Hirdetési helyek számától függően fogad el a Programmagazin Kiadó Kft. A speciális elhelyezést Programmagazin Kiadó Kft. felár ellenében vállalja. Amennyiben a Megbízó ilyen a Programmagazin Kiadó Kft. által elfogadott megrendelése ellenére a Hirdetés nem a kért speciális helyen jelenik meg, úgy Programmagazin Kiadó Kft. szemben kárigény nem érvényesíthető, azonban az Egyedi Szerződésben megjelölt speciális helyért számított felárat Programmagazin Kiadó Kft. nem érvényesíti.

4. A Hirdetések közzétételének általános szabályai

4.1 A Programmagazin Kiadó Kft. vállalja, hogy a megrendelt Hirdetéseket, az adott körülmények közötti technikai és esztétikai kivitelben jeleníti meg.

4.2 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a kampányban megrendelt hirdetési felületek egy részét vagy egészét a Programmagazin Kiadó Kft. alvállalkozói szerződéssel biztosítja külső partnerein keresztül. A Programmagazin Kiadó Kft. garantálja, hogy a szerződésben foglalt külső felületek értékesítését jogszerűen, az érintett alvállalkozói partnerekkel kötött megfelelő jogviszony alapján végzi.

4.3 A Programmagazin Kiadó Kft. minimum net-net 50.000 Ft + ÁFA értékben vesz fel megrendelést.

4.4 A Megbízó a megrendelt kampányok esetén kérheti, hogy adott oldalon, egyazon oldalletöltés esetén display (grafikus) hirdetése ne jelenjen meg általa megnevezett versenytársa display (grafikus) hirdetésével együtt (konkurencia kizárás). A Megbízó a konkurencia kizárására vonatkozó igényét a kampány megrendelésekor köteles jelezni. A Programmagazin Kiadó Kft. a Megbízó által az adott kampány megjelenéseinek vonatkozásában a fenti módon elkerülendő konkurens hirdetőként megjelölt cégek esetében, megjelölt versenytársanként 5% felárat jogosult megállapítani a hirdetések kedvezménnyel csökkentett hirdetési díjára. (Számítási példa: a kedvezményekkel csökkentett összeg 1.000,- forint, a Megbízó két versenytársának hirdetéseit szeretné elkerülni hirdetéseivel. Ez versenytársanként 5, összesen 10%, a fizetendő hirdetési díj 1.100,- forint.) A Programmagazin Kiadó Kft. konkurencia kizárást csak a direkt módon értékesített kampányokra tud biztosítani, az adott oldalban megjelenő, automatizált rendszereken keresztül megjelenített hirdetések esetén a kizárólagosság technikailag nem biztosítható. A Programmagazin Kiadó Kft. fenntartja a jogot a hirdetői konkurencia kizárási igény elutasítására.

4.5 Megbízó tudomásul veszi, hogy az Egyedi Szerződésben/megrendelőben megrendelt hirdetési felületeken csak egy Hirdető jelenhet meg, a hirdetési felületek Megbízón, illetve az adott Hirdetőn kívüli harmadik fél részére nem átruházhatóak, nem továbbértékesíthetőek. Amennyiben a Hirdetésen harmadik fél megjelenik, Megbízó köteles azt a megrendelést 5 megelőzően a Programmagazin Kiadó Kft. felé jelezni, illetve a kreatívokat előzetesen jóváhagyásra megküldeni. Programmagazin Kiadó Kft. fenntartja döntési jogát a harmadik felet feltüntető kreatívok befogadásáról, illetve hirdetési felár megállapításáról, melynek mértéke ettől eltérő megegyezés hiányában a hirdetési díj 20%-a. Közös hirdetés esetén a megrendelést leadó Megbízó a Hirdetésért a rá vonatkozó felelősségi szabályok szerint áll helyt, és szavatolja, hogy jogosult a Hirdetést a további hirdető nevében és képviseletében megrendelni.

4.6 A Megbízó által közzétenni rendelt hirdetések tartalmának meg kell felelniük a jogszabályi előírásoknak, nem ütközhetnek hatályos jogszabályokba. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy megtéríti a Programmagazin Kiadó Kft. mindazon esetlegesen felmerülő kárát és/vagy költségeit, amely akár közvetlenül, akár közvetetten abból származik, hogy a Megbízó által megrendelt hirdetés nem vagy nem maradéktalanul felelt meg a jelen bekezdésben rögzített követelményeknek. Ezzel egyidejűleg a Programmagazin Kiadó Kft. teljes mértékben kizár minden azzal kapcsolatos felelősséget, hogy Megbízó által megrendelt hirdetés a hatályos jogszabályoknak nem vagy nem maradéktalanul felel meg. A Programmagazin Kiadó Kft. fenntartja magának a jogot, hogy azokat az anyagokat, amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége jogszabályba ütközik, vagy ellentétesek a Programmagazin Kiadó Kft. és partnerei arculatával, szemléletével, nem jelenteti meg, illetve a megjelenést azonnali hatállyal visszavonja.

4.7 Programmagazin Kiadó Kft. a nyomtatott Kiadványokban közzétenni megrendelt Hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megbízóval való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Amennyiben a Programmagazin Kiadó Kft. megítélése szerint a Hirdetés szövegében – értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból – érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Megbízóval egyeztetve kell elvégezni. A Programmagazin Kiadó Kft. a nyomtatott Kiadványokba leadott kreatívot megjelenés előtt ellenőrzi. Az ellenőrzés során felmerülő technikai és tartalmi hibákról Programmagazin Kiadó Kft. tájékoztatja a Megbízót, de ezek megjelenés előtti korrigálása Megbízó felelőssége. A Programmagazin Kiadó Kft. nem vállal felelősséget a Hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be (azaz elmaradt haszon címén a Programmagazin Kiadó Kft. nem vonható felelősségre).

4.8 Programmagazin Kiadó Kft. fenntartja a jogot, hogy az adott Kiadvány honlapjának működését akadályozó, vagy a látogatók nagy részénél az adott honlap látogatását zavaró Hirdetéseket előzetes értesítés nélkül eltávolítsa az érintett honlapról. Programmagazin Kiadó Kft. fenntartja a jogot, hogy azokat a kreatívokat, amelyek az átlagos konfigurációjú számítógépeken az elvárhatónál nagyobb terhelést okoznak, előzetes értesítés nélkül inaktiválja. Ezekben az esetekben Megbízó a Programmagazin Kiadó Kft.-val szemben a Hirdetés eltávolításához ill. inaktiválásához kapcsolódóan követelést nem támaszthat.

4.9 A Programmagazin Kiadó Kft. által szerkesztett és elkészített hirdetési anyagokkal kapcsolatos valamennyi szerzői jog – beleértve valamennyi egyedi ötletet, elgondolást – a Programmagazin Kiadó Kft. t illeti meg. Azok bármilyen, a Programmagazin Kiadó Kft. adott megrendelésen kívüli felhasználására kizárólag a Programmagazin Kiadó Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával van lehetőség. E rendelkezés megszegése esetén a Programmagazin Kiadó Kft. a szerzői joga megsértésére hivatkozva a jogsértővel szemben kártérítési igénnyel élhet.

4.10 Megbízó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), nem ütközik a hatályos jogszabályokban rögzített általános és/vagy speciális reklámtilalmakba ill. reklámkorlátozásokba, valamint összhangban van a Magyar Reklámetikai Kódex alapelveivel. Megbízó tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, a Hirdetésben közölt információk helytállóságáért, valamint azért, hogy a hirdetendő a termék/szolgáltatás megfelel a magyar 6 minőségbiztosítási és egyéb hatályos szabályozásoknak és nem sérti harmadik személyek fent felsorolt jogait kizárólag a Megbízót terheli felelősség.

4.11 Programmagazin Kiadó Kft. a Megbízótól átvett kéziratos, illetve nyomdakész anyagot vagy egyéb alapanyagot csak a Megbízó külön írásbeli kívánságára és költségére küldi vissza. Ezen anyagokat Programmagazin Kiadó Kft. a Hirdetés megjelenését követően – ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában – megsemmisíti.

4.12 A Megbízó az időtartam alapon vásárolt megjelenések esetén egy megrendelés során zónánként (a Programmagazin Kiadó Kft. mindenkor érvényes árlistájában vagy médiaajánlataiban meghatározott hirdetési egységként) legfeljebb 3 db kreatívot vagy külső reklámkiszolgáló szerver (ad server) által generált kódot adhat le feltöltésre. A Megbízó mix alapú (AV, CT, UV – egyedi látogató („unique visitor”) alapú) megrendelések esetén mix csomagonként és méretenként legfeljebb 3 db kreatív vagy 3 db külső ad server kód feltöltését kérheti a Programmagazin Kiadó Kft.-tól.

4.13 Nyereményjáték hirdetése esetén – az Egyedi Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a nyereményhez kapcsolódó minden adójellegű vagy más költség vagy fizetési kötelezettség kizárólag Megbízót terheli, azok megfizetésére a Programmagazin Kiadó Kft. semmilyen kötelezettséget nem vállal. Nyereményjáték hirdetése esetén a nyertesek kiértesítésével kapcsolatos valamennyi feladat, és minden ahhoz kapcsolódó költség Megbízót terheli. A Programmagazin Kiadó Kft. nem vállal, és nem vállalhat kötelezettséget semmilyen ilyen tárgyú szolgáltatásra, illetve e költségek megfizetésére.

4.14 A hirdetések megjelentetésének sorrendjében – az Egyedi Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a barterügyletek keretében megrendelt hirdetésekkel szemben elsőbbséget élveznek azok a hirdetések, amelyek esetében a Megbízó a díjat pénzben fizeti meg, és nem egy másik szolgáltatás nyújtásával/termék értékesítésével ellentételezi azt.

4.15 A Programmagazin Kiadó Kft. mindenkori médiaajánlata szerinti „mix” megrendelések esetén a megjelenés eloszlása a mixben érintett felületek között automatikus, tehát a rendelkezésre álló szabad felületeken a Programmagazin Kiadó Kft. hirdetés-kiszolgáló rendszere véletlenszerűen osztja el a megjelenéseket. Mivel a jövőbeli látogatottság, olvasók (felhasználók) által generált oldalletöltések száma, illetve az egy (1) kattintáshoz (CT) szükséges reklámmegjelenések száma előre nem pontosan kalkulálható, ezért a Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Programmagazin Kiadó Kft. nem vállal garanciát a megrendelésben rögzített és visszaigazolt kattintási (CT) mennyiség teljesítésére, azonban a Programmagazin Kiadó Kft. által kiállított számla minden esetben a ténylegesen teljesített kattintás (CT) mennyiség alapján kerül kiállításra. A Programmagazin Kiadó Kft. minden esetben törekszik a megrendelt CT mennyiség teljesítésére.

4.16 A Programmagazin Kiadó Kft. a Hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő kárért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megbízó viseli.

4.17 A Megbízó felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott hirdetési anyagok minőségéből vagy hiányából fakad, ide értve azt az esetet is, amikor a Megbízó által leadott onlne hirdetési anyagok korszerűtlen formátuma, fájlmérete az adott kiadvány működését lassítja, akadályozza, vagy látogatottságát bármilyen más módon negatívan befolyásolja. ............ a jelen pontban szereplő esetek előfordulásakor kártérítési igénnyel léphet fel Megbízóval szemben.

4.18 Reklamációt az adott Hirdetést megjelenésétől számított 14 naptári napon belül lehet bejelenteni. A Programmagazin Kiadó Kft. reklamációt csak írásban fogad el.

4.19 A Programmagazin Kiadó Kft. fenntartja magának a jogot a Hirdetések megjelentetéséhez kapcsolódó árak illetőleg a hirdetési feltételek változtatására.

5. Rádiós Hirdetések közzététele

5.1 Rádiós Hirdetés megrendelése esetén a Programmagazin Kiadó Kft. a teljesítést abban az esetben tudja vállalni, amennyiben a Megbízó a Hirdetés hanganyagát legkésőbb a sugárzást megelőző két (2) munkanappal a Programmagazin Kiadó Kft. részére eljuttatja.

5.2 Megbízó a hirdetési anyagot elektronikusan juttatja el a Programmagazin Kiadó Kft. részére a sales@fidelio.hu email címre.

5.3 Amennyiben a Megbízó nem tartja be a 6.1 pontban leírt határidőt vagy nem megfelelő formában juttatja el a hirdetési anyagot a Programmagazin Kiadó Kft. részére, a Programmagazin Kiadó Kft. nem felel a megrendelés teljesítésének késedelméért.

5.4 Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti határidőket nem tartja be és emiatt a Hirdetés sugárzása meghiúsul, a Programmagazin Kiadó Kft. a teljesítést címén jogosult kiszámlázni Megbízó részére.

6. Nyomtatott Speciális Hirdetésekre vonatkozó egyedi szabályok

6.1 Nyomtatott Speciális Hirdetések megrendelésével egyidejűleg a Megbízó szórólap és katalógus esetén minimum 10 db, termékminta esetén minimum 40 db mintát köteles Programmagazin Kiadó Kft. részére rendelkezésre bocsátani. A Programmagazin Kiadó Kft. csak abban az esetben fogad be nyomtatott Speciáis Hirdetésekre vonatkozó megrendelést, amely megfelel a szállítási és kézbesítési adottságoknak, a szezonalitásnak, illetve alkalmas arra, hogy sérülésmentesen szállítható, kézbesíthető legyen.

6.2 A Megbízó által biztosított termékmintát a Programmagazin Kiadó Kft. jogosult terheléspróbának alávetni. Amennyiben a termékminta a terheléspróbán nem felel meg, Programmagazin Kiadó Kft. jogosult a megrendelést visszautasítani, a létrejött Egyedi Szerződést azonnali hatállyal – a Programmagazin Kiadó Kft. terhelő további kártérítési vagy egyéb kötelezettségek nélkül – felmondani, illetve az Egyedi Szerződéstől elállni.

6.3 Megbízó a termékminta átadásával kötelezettséget vállal arra, egyben szavatolja, hogy a megjelentetésre, illetve behúzására kerülő teljes termék mennyiség az átadott mintával minden paraméterében megegyezik. Megbízó tudomásul veszi, hogy az előzetesen átadott termékminta és az inzertekhez leszállított termékek közötti bármely eltérésből, vagy különbségből, továbbá a termékminta átadási kötelezettségének elmulasztásából, vagy a speciális hirdetés nem megfelelő leszállításából eredő mindennemű kár (pl. kifolyás következtében a Kiadvány sérülése) és igazolt többletköltség (papír-, nyomdai, szállítási, raktározási költség stb.) teljes egészében a Megbízót terheli. Speciális hirdetések esetében a megrendelés visszaigazolásán feltüntetett szállítási határidő minősül anyagleadási határidőnek.

7. A Hirdetés Programmagazin Kiadó Kft. általi előállítása>

7.1 Megbízónak lehetősége van megbízni a Programmagazin Kiadó Kft.-t a Hirdetés anyagának elkészítésével. Ez esetben a Programmagazin Kiadó Kft. külön díjat számíthat fel a Megbízó számára. A Programmagazin Kiadó Kft. jogosult a Hirdetés anyagának elkészítését indoklás nélkül visszautasítani.

7.2 Amennyiben a Hirdetés anyagát a Programmagazin Kiadó Kft. készíti el, a Hirdetés leadási határidő és az elkészült anyag visszaigazolására vonatkozó határidők a Felek külön megállapodása szerint módosulhatnak. Ezeket a határidőket egyedileg, a megrendelőben vagy az Egyedi Szerződésben rögzítik a Felek.

8. A megrendelés lemondása vagy átütemezése

8.1 A Megbízó tudomásul veszi, hogy az online megrendelés lemondása esetén, a lemondással érintett hirdetések kedvezménnyel csökkentett hirdetési díjának - a kampány tervezett indulása előtti 15. és 8. munkanap között 10%-a, - a kampány tervezett indulása előtti 7. és 3. munkanap között 40%-a, - a kampány tervezett indulása előtti 2. munkanapon és azt követően 100%-a fizetendő.

8.2 Megbízó tudomásul veszi, hogy nyomtatott Kiadványokra vonatkozó megrendelés lemondása esetén, a lemondással érintett hirdetések kedvezménnyel csökkentett hirdetési díjának - a Kiadvány nyomdába adása előtti 15. és 8. munkanap között 40%-a, - egyéb esetben 100%-a, fizetendő.

8.3 A Megbízó tudomásul veszi, hogy online megrendelések átütemezése esetén: - az átütemezéssel érintett hirdetések díjának 10%-a fizetendő; - amennyiben Megbízó időtartam alapon vásárolt megjelenések átütemezését kéri a kampány tervezett indulása előtti 7. munkanapon vagy azt követően, a Programmagazin Kiadó Kft. -nak jogában áll azt a megrendelés lemondásaként kezelni, a Megbízó pedig köteles az 5.1 pontban a megrendelés lemondása esetére meghatározott díjat megfizetni.

8.4 A Megbízó tudomásul veszi, hogy nyomtatott Kiadványokra vonatkozó megrendelések átütemezése esetén: 9 - az átütemezéssel érintett hirdetések díjának 40%-a fizetendő; - amennyiben Megrendelő időtartam alapon vásárolt megjelenések átütemezését kéri a kampány tervezett indulása előtti 15. munkanapon vagy azt követően, a Szolgáltatónak jogában áll azt a megrendelés lemondásaként kezelni, Megrendelő pedig köteles a 9.2 pontban a megrendelés lemondása esetére meghatározott díjat megfizetni.

8.5 Megbízó tudomásul veszi, hogy a megrendelések átütemezése vagy lemondása esetén a Hirdetés kreatív vagy tartalmi anyagának elkészítésével ill. esetleges módosításával kapcsolatosan a Programmagazin Kiadó Kft. és/vagy alvállalkozója oldalán felmerült, un. nem media típusú költségeket (pl. gyártás, produkciós vagy technikai költségek) Megbízó minden esetben köteles maradéktalanul megfizetni. X. Teljesítések igazolása

9. Online hirdetési statisztikák

9.1.1 A Programmagazin Kiadó Kft. az általa használt reklámkiszolgáló szerver által a Megbízó kampányairól generált statisztikákhoz hozzáférést biztosít a Megbízó részére. A Programmagazin Kiadó Kft. a statisztikát a Megbízó számára jelszóval védett felületen tárolja. A jelszót a Megbízó határozza meg, az kódolt formában kerül a rendszerbe, hozzáférése kizárólag Megbízónak és a Programmagazin Kiadó Kft. kapcsolattartójának van.

9.1.2 Programmagazin Kiadó Kft. oldalainak megtekintéséhez személyes adatok megadását nem követeli meg. Egyes jelen ÁSZF-ben nevesített szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükség lehet Hirdető és/vagy Megbízó személyes adatainak megadására. A Programmagazin Kiadó Kft. a tudomására jutott adatokat harmadik fél számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adja ki, továbbá azokat célhoz kötötten, valamely jog gyakorlása, illetve kötelezettség teljesítése céljából kezeli. A Programmagazin Kiadó Kft. a tudomására jutott adatokat kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.

9.1.3 Amennyiben a Megbízó a Programmagazin Kiadó Kft. által használttól eltérő ad servert kíván használni, az elszámolás abban az esetben is a Programmagazin Kiadó Kft. által használt ad server rendszeradatai alapján történik, különösen a CT és egyedi látogató (UV) alapon rendelt kampányokra vonatkozóan.

9.1.4 A CT és AV alapú kampányok időszaki és felületi súlyozását a Programmagazin Kiadó Kft. nem vállalja, az egyenletesen, a mindenkori felhasználói aktivitástól függően teljesül. Kivételt képez ez alól a mindenkor érvényes árlistában egyedileg meghatározott felületi és időszaki (napszaki) hirdetési mixek kiszolgálása.

9.1.5 Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Programmagazin Kiadó Kft. mindenkori árlistájában, médiaajánlataiban tájékoztatásul feltüntetett várható elérési adatok (RU, AV) nem tekinthetők elérési garanciának, így nem képezik alapját a Megbízó és a Programmagazin Kiadó Kft. közötti elszámolásnak sem. A Programmagazin Kiadó Kft. az időtartam alapú megrendelések esetében kifejezetten az adott megrendelés elszámolási egységének (nap, hét stb.) megfelelő teljesítést vállal. Amennyiben egy, a Megbízó által rendelt kampány elérési eredménye elmarad az árlistában, médiaajánlatokban jelzett becsült adatoktól, a Megbízó és a Programmagazin Kiadó Kft. ebben az esetben is az árlista mindenkori hatályos listaárai alapján számolnak el egymással, Megbízó “nem teljesítés” címen nem kérhet utólagos árkorrekciót a Programmagazin Kiadó Kft.-tól.

9.1.6 A Megbízó a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a fenti 7.1 pontban hivatkozott ad server statisztikát a Programmagazin Kiadó Kft. részéről teljesítésigazolásként elfogadja. Megbízó kijelenti továbbá, amennyiben a Megbízó a teljesítést követő 2 munkanapon belül a statisztikában foglaltakkal szemben írásbeli kifogással nem él, a statisztika tartalmát hiteles és valós teljesítésigazolásként fogadja el.

9.2 Teljesítésigazolás nyomtatott Kiadványok esetén

9.2.1 Nyomtatott Kiadványok esetében a Megbízó kérhet támpéldányt. Ennek a megküldéséről a Programmagazin Kiadó Kft. gondoskodik, azonban fenntartja a jogot arra, hogy a szállítás költségét kiszámlázza a Megbízó számára.

9.2.2 Megbízó erre vonatkozó igénye esetén a print hirdetéséről készült elektronikus példányt, Programmagazin Kiadó Kft. külön felszámolt költség nélkül elektronikus úton Megbízó részére eljuttatja.

10. Fizetési feltételek

10.1 A fizetés a Programmagazin Kiadó Kft. számlájának kézhezvételétől számított 30. napon átutalással történik. A Programmagazin Kiadó Kft. a számláját teljesítést megelőzően, vagy a teljesítést követően állítja ki.

10.2 A Megbízó az Egyedi Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Programmagazin Kiadó Kft. az ÁFA törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az időszakos elszámolású hirdetési szolgáltatás esetén a számlát a teljesítést megelőző 30. napon, 30 napos fizetési határidő mellett állítja ki a Megbízó részére.

10.3 A Megbízó Egyedi Szerződésben rögzített médiaköltésének értékébe nem számítanak bele a megrendelt Hirdetés megjelentetéséhez kapcsolódó fejlesztési (technikai, gyártási, tartalomelőállítói) költségek, így azok a Megbízó részére az Egyedi Szerződésben biztosított esetleges kedvezmények alapjába sem számíthatóak bele.

10.4 Függetlenül a fenti 10.1 pontban foglaltaktól, - egyedi elbírálás alapján politikai hirdetéseknél, - külföldi székhelyű, különösen off-shore cégek esetén, - első hirdetésnél, illetőleg - ha a Megbízónak az előző naptári évben nem volt a hirdetési szerződéshez hasonló érvényes megállapodása a Programmagazin Kiadó Kft.-vel, valamint - ha volt ugyan a Megbízónak a Programmagazin Kiadó Kft.-vel hirdetési szerződése, de a Megbízó a fizetéseit késedelmesen teljesítette, továbbá - ha a Megbízónak a hirdetési szerződés megkötésekor lejárt tartozása van a Programmagazin Kiadó Kft.-vel szemben, a hirdetéseinek díját a lejárt tartozásának megfizetéséig, valamint az engedményre jogosító értékhatár eléréséig és a vonatkozó számlák kiegyenlítéséig a Megbízónak előrefizetéssel kell rendeznie. A Programmagazin Kiadó Kft. fenntartja a jogot, hogy (i) amennyiben a Megbízónak a Programmagazin Kiadó Kft.-vel szemben lejárt tartozása van, úgy a Megbízó megrendelését a tartozás teljes összegének maradéktalan rendezéséig ne fogadja be, illetve (ii) egyedi elbírálás alapján (pl. vevőminősítés) egyes ügyfelek esetében előleg fizetési igénnyel éljen.

10.5 Ha a Megbízó a fizetési határidőt elmulasztja, a szerződésből eredő pénztartozások teljesítéséig a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összegével megegyező mértékű kamatértéket köteles fizetni és emellett a Programmagazin Kiadó Kft. a további hirdetések közlését felfüggeszti, illetve a megállapított engedményeket visszavonja.

11. Felelősségi szabályok

11.1 Megbízó felel minden olyan hibáért és kárért is, amely az általa leadott megrendelés (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.

11.2 A Programmagazin Kiadó Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyedi, különleges megjelenéseknél egyedi gyártási határidőt állapítson meg és ezzel kapcsolatban egyedi árképzést alkalmazzon. A Programmagazin Kiadó Kft. a Megbízóval történt egyeztetést követően speciális reklámok esetén alvállalkozói díjat (fejlesztési, tartalom-előállítási, gyártási díj stb.) számlázhat ki a Megbízó felé, amely a hirdetési díjon felül, nettó értékben, az ÁFA mértékével növelten értendő. A Felek ebben az esetben vagy a hirdetési szerződésben, vagy külön szerződésben rendelkeznek a megállapodás feltételeiről.

11.3 Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal/hirdetésekkel kapcsolatban a Programmagazin Kiadó Kft. -ra esetlegesen kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények, vagy egyéb pénzben meghatározott hátrányos jogkövetkezmények megtérítését.

11.4 Megbízó szavatol azért, hogy a hirdetésben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezték, és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.

11.5 Megbízó kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és minőségtanúsítás nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grtv-ben meghatározott kivételekkel.

11.6 Megbízó az eljáró hatóság, illetve a Programmagazin Kiadó Kft. felhívására a hirdetés részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Amennyiben a Megbízó nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. Megbízó az e jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében a Programmagazin Kiadó Kft.-nál, mint a hirdetés közzétevőjénél felmerülő valamennyi kár és bírság megtérítésére köteles.

11.7 A Programmagazin Kiadó Kft. nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az Internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel (különös tekintettel az Internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülmények, amelyek az Internet működésével együtt járnak).

11.8 Vis maior miatt elmaradt vagy hibásan teljesített hirdetés közzétételért a Programmagazin Kiadó Kft. semmiféle kárigényt nem köteles teljesíteni. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Programmagazin Kiadó Kft. érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Programmagazin Kiadó Kft. sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.

11.9 Megbízó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Programmagazin Kiadó Kft.-tól, mint a hirdetés közzétevőjétől a vonatkozó, hatályos jogszabályok alapján fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést, költséget és pénzben meghatározott egyéb hátrányos jogkövetkezményt, amit a vonatkozó jogszabályok és jelen ÁSZF Megbízó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok/bíróságok vagy harmadik személyek a Programmagazin Kiadó Kft.-vel szemben érvényesítenek. Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megbízó köteles a Programmagazin Kiadó Kft. helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már Programmagazin Kiadó Kft. megtérítette, Megbízónak a Programmagazin Kiadó Kft.-vel szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.

11.10 A Programmagazin Kiadó Kft. az általa a jelen ÁSZF szerint nyújtott szolgáltatások tekintetében a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Rtv.”) vonatkozó rendelkezései értelmében nem minősül közzétevőnek, azaz az Rtv.-nek nem adóalanya. Programmagazin Kiadó Kft. vállalja, hogy a szolgáltatás teljesítésére kizárólag olyan felületen kerül sor, amely esetben (i) a közzétevő az adott reklám vonatkozásában nyilatkozik arról, hogy az azzal kapcsolatban felmerülő adókötelezettség őt terheli és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, avagy (ii) a közzétevő a reklámközzététel megrendelésének időpontjában szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján közzétett, a Rtv. 7/A. § szerinti nyilvántartásban.

12. Szerződésszegés, vitarendezés

12.1 A Programmagazin Kiadó Kft. szerződésszegése esetén bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa az egyedi hirdetési szerződésben meghatározott és a Megbízó által a Programmagazin Kiadó Kft. részére megfizetett megbízási díj teljes összege.

12.2 A Programmagazin Kiadó Kft. kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévér sérelméért, nem vagyoni kárért vagy várt megtakarításért. Felek egyetértenek abban, hogy a hirdetési szerződésben meghatározott árak és egyéb előnyök a fenti felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.

12.3 Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az egyedi hirdetési szerződések, illetve jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – Felek a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámszövetség által elfogadott Magyar Reklámetikai Kódex előírásait tekintik irányadónak. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy Felek a jogvitát alávetik a hatáskörrel és illetékességgel rendlkező rendes bíróság eljárásának..

13. Titoktartás

13.1 Felek kötelezettséget vállalnak, hogy minden az üzleti titok körébe tartozó adatot és/vagy információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás írásos engedélyével adnak tájékoztatást harmadik fél részére, vagy teszik számukra hozzáférhetővé.

13.2 A Megbízó kifejezetten hozzájárul, hogy a megrendelt kampány listaáras adatait aProgrammagazin Kiadó Kft. a Kantar Media kutatócég felé lejelentse.

14. Értesítése

14.1 A Megbízó megrendelésével kapcsolatos valamennyi értesítés – beleértve a fizetendő számlákat is – a Megbízó által az Egyedi Szerződésben megjelölt címre, illetve képviselő részére kerül kiküldésre.

14.2 Amennyiben a Megbízó vagy képviselője adataiban változás következik be, Megbízó köteles arról haladéktalanul írásban tájékoztatni a Programmagazin Kiadó Kft. -t.

14.3 Ha nem bizonyítható, hogy egy adott értesítést korábban vették kézhez, az értesítések a következő esetekben számítanak kézbesítettnek: (i) Személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napja az a nap, amely az értesítésre vonatkozó és az értesítést küldő fél birtokában lévő átadási-átvételi elismervényen az átvétel napjaként – az átvevő aláírásával hitelesítve – feltüntetésre kerül. (ii) Tértivevényes, ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés napja a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen feltüntetett időpont, illetve ha az nem állapítható meg, akkor az a nap, amikor a tértivevény a feladóhoz visszaérkezik. A „címzett ismeretlen” vagy „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett tértivevény esetében a kézbesítés a második feladástól számított ötödik munkanapon megtörténtnek tekintendő, ha a kézbesítés a fél által írásban közölt elérhetőségre történt. (iii) Az e-mail üzenetet akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha annak a másik félhez történő megérkezését a küldő fél hitelt érdemlően igazolni tudja. (iv) A küldemény átvételének megtagadása esetén a kézbesítés időpontja az a nap, amikor a küldemény átvételét bizonyíthatóan megtagadták.

15. Hatályba lépé

15.1 A jelen ÁSZF rendelkezései 2018. január 2. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

15.2 A Programmagazin Kiadó Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF valamely rendelkezésének esetleges módosításáról a Programmagazin Kiadó Kft. a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Megbízókat.

Budapest, 2018. január 2.