Márk

Egyetemi tanár - Színház- és Filmművészeti Egyetem Film- és Televízió Főtanszak Televíziós Tanszéke, Budapest

2010.11.09. 00:07

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. november 30.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Film- és Televízió Főtanszak Televíziós Tanszéke pályázatot hirdet egyetemi tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 4 évig tartó.   

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 1088 Budapest, Vas utca 2/C.; 1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A rábízott szakmai tématerületnek, ezen belül saját tantárgyának színvonalas előadása, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése; a felvételi eljárásokban való részvétel; tantárgyprogramok kidolgozása, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, konzultációk tartása, oktatási segédletek összeállítása; akkreditációs anyagok elkészítésében való közreműködés, MAB önértékelés elkészítésében való részvétel, együttműködés az oktatást felügyelő, ellenőrző szervek képviselőivel, az ellenőrzések lefolytatásában való aktív részvétel; az oktatott tantárgy(ak) bemutató óráinak látogatása, az egyetem iskolarendszeren kívüli képzéseiben és szakirányú továbbképzéseiben való közreműködés; az intézményvezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az egyetem feladatainak ellátásában; részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében; részvétel a hazai szakmai közéletben, közreműködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban; intézményi, intézeti, oktatásorientált, továbbá művészeti alkotó csoportok és munkák szervezése, irányítása, ezekben való részvétel, valamint ezzel jelentős szakmai eredmények elérésére törekvés, publikálás, a szakterületén korábban elért eredmények továbbfejlesztésének szakirodalmi vagy gyakorlati (szakmai) szinten tartása, bizonyítása; az intézmény működésének segítése érdekében - lehetőség szerint - támogatók megnyerése, pályázatok írásában és lebonyolításában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) SZFE Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- egyetem, szakirányú mesterfokozat és szakképzettség, doktori fokozat;

- idegen nyelv ismerete, legalább 15 éves szakmai és 10 éves felsőoktatási/pedagógiai gyakorlat, kiemelkedő tudományos vagy művészeti munkásság;

- az oktatásban szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére;

- a pályázó feleljen meg a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített (illetve a MAB kívánalomrendszerében az egyetemi tanárokra előírt egyéb) követelményeknek;

- az oktató írásban adott nyilatkozata az Ftv. 84. § (5) bekezdése alapján - függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói feladatot -, hogy az egyetemre történő kinevezése napjától az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény költségvetési támogatásának megállapításánál figyelembe vehető;

- egyéb kikötések: az egyetem a kinevezési okiratban rögzíti, hogy az Ftv. 91. § (2) bekezdése alapján a munkáltató felmentéssel megszüntetheti az egyetemi tanári munkakörben történő foglalkoztatást, ha az oktató a) nem teljesítette a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottakat, b) részére a tanítási időre eső munkavégzést - két félév átlagában - legalább ötven százalékában az egyetem nem tudja biztosítani. Kinevezése 1 alkalommal meghosszabbítható.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását; eddigi oktatási és alkotó/kutatási tevékenységét;

- részletes szakmai önéletrajz;

- oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni tervei;

- alkotó-/tudományos munkák jegyzéke;

- szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolata;

- oktatói kinevezésének másolata;

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

- nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek;

- amennyiben a pályázót korábban már egyetemi tanárrá kinevezték, akkor szándéknyilatkozat arról, hogy hány munkakört, milyen tevékenységgel kíván betölteni;

- nyilatkozat az Ftv. 84. § (5) bekezdése alapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 646/R60/2010, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár;

- személyesen: Rábai Hedvig, 1088 Budapest, Vas utca 2/C. Rektori Hivatal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.