Konrád

Egyetemi tanár (orgona főtárgy) - Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, Zongora Tanszék

2010.11.15. 22:28

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. november 30.

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Zongora Tanszék pályázatot hirdet egyetemi tanár  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 82.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Orgona főtárgy, repertoárismeret tárgyak tanítása, speciális kollégiumok tartása, a Gulyás György Szakkollégium vezetése, egyházzene szakcsoport felelőssége.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- egyetem;

- zeneművészeti egyetemen szerzett szakirányú végzettség;

- tudományos fokozat;

- minimum 10 éves felsőoktatási gyakorlat;

- középfokú "C" típusú nyelvvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Az egyetemi tanárok kinevezésének általános feltételeit a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a 87. § (4)-(5) bekezdése tartalmazza.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra;

- szakmai önéletrajzot a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) előírásainak megfelelően; oktatási tapasztalatra, a tudományos képzésre vonatkozó adatokat (tudományos diákkörben - doktori iskolá(k)ban, pályázati munkacsoportokban való részvétel, tudományos karriert befutott tanítványok stb.);

- jelentősebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, az oktató-kutató tevékenységét, annak eredményeit, a munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázat mellékletei:

- publikációs tevékenység adatai: a MAB Szakbizottságainak elvárásai szerint;

- az elbíráláshoz szükséges személyes dokumentumok hiteles másolata (belső pályázóknál: az okiratok hitelességét az egyetemi főtitkár igazolhatja), egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány, doktori fokozat, tudományos cím (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, a tudományok doktora, külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat) okmánya(i);

- az idegennyelv-ismeretet igazoló okirat;

- külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (külföldi pályázó esetén nyilatkozat büntetlen előéletről);

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék;

- a pályázatot benyújtó által megjelölt azon tudományág, amely tudományágban az illetékes MAB bizottság kívánalomrendszere szerint történjék a MAB véleményezése; minden olyan dokumentum, irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók a www.mab.hu - Szabályok - Egyetemi tanári pályázatok MAB véleményezése címszó alatt érhetők el.

A pályázatokat az egyetem rektorának címezve, nyomtatásban 3 teljes (1 eredeti és 2 másolati) + 1 „szűkített" másolati példányban, valamint a „szűkített" anyagot elektronikus változatban (CD, DVD) is be kell nyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/719-14/2010., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos Szabályok a pályáztatásról és egyéb foglalkoztatási szabályokról című egyetemi szabályzat szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.