József, Bánk

Egyetemi tanár (harsona szakirány) - PTE Zeneművészeti Intézet, Pécs

2010.11.16. 10:16

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2010. november 30.

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának Zeneművészeti Intézete pályázatot hirdet egyetemi tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7621 Pécs, Mátyás király u. 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a Zeneművészeti Intézetben az előadóművészet-klasszikus harsona szakirány különböző szintjein a főtárgyi és kamarazenei programok megvalósításában és megújításában kezdeményező szerepet vállalni. A pályázó legyen alkalmas a korszerű művészeti eredmények hiteles képviseletére, művészeti programok önálló vezetésére mind a graduális, alap (BA)- és mester (MA), mind a posztgraduális és doktori (DLA) képzésekben. A pályázónak felkészültnek kell lennie a klasszikus előadóművész- és tanárképzésből induló, arra alapozott, de megújuló specializációk, szakirányok vezetésére. A kinevezendő egyetemi tanárnak együtt kell működnie a szaktanszék és az intézet előadóművész- és tanárképzési programjaiban oktató kollégákkal, valamint feladata segíteni az előadóművészeti képzés harsona szakterület könyvtári hátterének fejlesztését. A leendő egyetemi tanár oktató és tudományos, illetve művészeti tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, iskolateremtő egyéniség.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- egyetemi, doktori fokozat vagy azzal egyenértékű művészeti díj és habilitáció;

-  legalább tizenkét éves (5 év szakirányú) munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve egyéb önálló;

- idegen nyelv olyan szintű ismerete, hogy előadás megtartására is képes legyen;

- elismert hazai és nemzetközi művészeti eredmények;

- habitusában meg kell jelennie a kollégákkal, más intézményekkel és a növendékekkel;

- a pályázat elbírálásánál kedvezően értékeli az egyetem a nemzetközi kapcsolatrendszert, a mértékadó hazai és nemzetközi szakmai körök előtt is elismert előadóművészi, oktatói munkásságot;

- a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által javasolt egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltak.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázati anyagok pályázati kérelemből, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetéséből, publikációs jegyzékből, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetéséből állnak (az egyetemi tanári pályázatok esetében a Magyar Felsőoktatási és Akkreditációs Bizottság „Egyetemi tanári pályázatok elbírálásának jogszabályi háttere és kívánalomrendszere" szerintiek az irányadóak), illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minősítést tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített (honosított) másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 - postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-143/2010., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár

és

- elektronikus úton Fuchs Éva részére a fuchs.eva@pte.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Felsőoktatási törvényben, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium személyügyi határidős feladatjegyzékében és a PTE vonatkozó szabályzataiban foglaltak alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az egyetemi tanári pályázatokat 8 példányban Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljuttatni (levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219.). A borítékon kérjük feltűntetni a pályázati hirdetmény számát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pte.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.