Konrád, Tivadar

Tanári állás a Színház- és Filmművészeti Egyetemen

2011.01.27. 08:50

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. január 31.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet egyetemi tanár munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 4 évig tart.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
-Budapest 1088, Vas utca 2/c.
-Budapest 1088, Szentkirályi utca 32/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- a rábízott szakmai tématerületnek, ezen belül saját tantárgyának - egyetemes és magyar színháztörténet, kortárs színházelmélet - színvonalas előadása, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése;
- a felvételi eljárásokban való részvétel;
- tantárgyprogramok kidolgozása, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, konzultációk tartása, oktatási segédletek összeállítása;
- akkreditációs anyagok elkészítésében való közreműködés, MAB önértékelés elkészítésében való részvétel, együttműködés az oktatást felügyelő, ellenőrző szervek képviselőivel, az ellenőrzések lefolytatásában való aktív részvétel;
- az oktatási minőségbiztosítási bizottság elnökeként részvétel a mintatantervek karbantartásában;
- részvétel az Egyetemi Tudományos Diákkör létrehozásában;
- az Országos Tudományos Diákkörhöz csatlakozás támogatása, szakmai felügyelet biztosítása;
- az oktatott tantárgy(ak) bemutató óráinak látogatása, az egyetem iskolarendszeren kívüli képzéseiben és szakirányú továbbképzéseiben való közreműködés;
- az intézményvezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az egyetem feladatainak ellátásában;
- részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében;
- részvétel a hazai szakmai közéletben, közreműködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban;
- intézményi, oktatásorientált, továbbá művészeti alkotó csoportok és munkák szervezése, irányítása, ezekben való részvétel, valamint ezzel jelentős szakmai eredmények elérésére törekvés, publikálás, a szakterületén korábban elért eredmények továbbfejlesztésének szakirodalmi vagy gyakorlati (szakmai) szinten tartása, bizonyítása;
- az intézmény működésének segítése érdekében - lehetőség szerint - támogatók megnyerése, pályázatok írásában és lebonyolításában való közreműködés.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) SZFE Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- egyetem;
- szakirányú mesterfokozat és szakképzettség, doktori fokozat;
- idegen nyelv ismerete;
- legalább 20 éves szakmai és 15 éves felsőoktatási/pedagógiai gyakorlat, kiemelkedő tudományos vagy művészeti munkásság;
- az oktatásban szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére;
- a pályázó feleljen meg a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, (illetve a MAB kívánalomrendszerében az egyetemi tanárokra előírt egyéb) követelményeknek is;
- az oktató írásban adott nyilatkozata az Ftv. 84. § (5) bekezdése alapján - függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói feladatot -, hogy az egyetemre történő kinevezése napjától az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény költségvetési támogatásának megállapításánál figyelembe vehető;

Egyéb kikötések:
- az egyetem a kinevezési okiratban rögzíti, hogy az Ftv. 91. § (2) bekezdése alapján a munkáltató felmentéssel megszüntetheti az egyetemi tanári munkakörben történő foglalkoztatást, ha az oktató a) nem teljesítette a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottakat, b) részére a tanítási időre eső munkavégzést - két félév átlagában - legalább ötven százalékában az egyetem nem tudja biztosítani.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz;
- eddigi oktatási és alkotó/kutatási tevékenységek leírása;
- oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni tervei;
- alkotó-/tudományos munkák jegyzéke;
- szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata;
- oktatói kinevezésének másolata;
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek;
- a pályázatnak tartalmaznia kell munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását;
- nyilatkozat az Ftv. 84. § (5) bekezdése alapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. február 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 88/2011/35, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár;
vagy
- személyesen: Rábai Hedvig részére, SZFE Rektori Hivatal, Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.