Mátyás

Zongoratanári állások Kiskunhalason

2011.02.01. 14:30

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. július 30. / 2011. február 14.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Intézménye pályázatot hirdet 2 fő zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Az első álláslehetőség:

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- az iskola pedagógiai programja szerinti egyéni zongoraoktatás;

- fellépésekre, versenyekre, év végi beszámolókra történő felkészítés;

- zongorakísérői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, zongoratanár;

- cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- frissen szerzett diploma vagy utolsó éves hallgatói jogviszony;

- 1-3 év szakmai tapasztalat;

- magyar állampolgárság;

- szorgalmi időben a helyben lakás vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- diploma és erkölcsi bizonyítvány fénymásolata;

- szakmai önéletrajz;

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ulakcsainé Lovas Jolán nyújt, a 77/422-553-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Intézménye címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2011, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő zongoratanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 10.

A második álláslehetőség:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az intézet profiljába tartozó ének-zene tárgyak oktatása, illetve a tárgyak oktatásának irányítása és koordinálása;

- szaktárgyfelelősi feladatok ellátása;

- önálló kutatómunka végzése;

- művészeti tevékenységéhez kapcsolódóan nemzetközi zenei kurzusok, koncertek tartása;

- a nem vezető oktatók segítése és koordinálása a zenei művészeti területen.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, zongoratanár;

- egyetem;

- doktori fokozat (DLA);

- a DLA megszerzését követően dokumentált tudományos teljesítmény;

- legalább tíz éves szakmai (oktatói és/vagy kutatói) gyakorlat;

- a pályázó legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére;

- rendelkezzék megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal;

- idegen nyelven előadás tartása és publikálás;

- a MAB által az egyetemi tanárokkal szemben megfogalmazott számszerűsíthető követelmények (pontszám, cikkek száma) 50%-ának teljesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- felhasználói szintű számítógépes ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázatot a http://www.mab.hu oldalon található egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontrendszere alapján kérjük elkészíteni. A pályázatnak az ott felsorolt szempontok bemutatásán kívül tartalmaznia kell: a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, a kinevezéssel kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, kitüntetéseinek felsorolását.

A pályázathoz mellékelni kell:

- szakmai önéletrajzot;

- a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát vagy az eredeti okiratról a főiskola főtitkára által készített és záradékolt egyszerű másolatát;

- a publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét;

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát;

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik;

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kinevezése esetén a Főiskola működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 14.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Főiskola címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG.2/2011, valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot és mellékleteit papíralapon, személyesen vagy postai úton, a Kecskeméti Főiskola rektorának címezve kell benyújtani (6000 Kecskemét Izsáki út 10.) 1 eredeti és 4 másolati példányban. A pályázatot tartalmazó borítékra kérjük ráírni: "Pályázat a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Művészeti Intézetébe főiskolai tanári álláshelyére".

A főiskolai tanári kinevezésre a felsőoktatási törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a KF Foglalkoztatási követelményrendszere (www.kefo.hu) oldalon a KF dokumentumai) alapján kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.