Sára, Márió

Egyetemi tanári állás budapesti néptánc tanszéken

2011.02.11. 10:59

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. március 1.

A Magyar Táncművészeti Főiskola pályázatot hirdet egyetemi tanári munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- oktatási és tudományos tevékenységet folytat a tánctudomány, a művészetelmélet és a tanárképzés terén;
- részt vesz az oktatott szakterület tananyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítésében;
- publikációs tevékenysége révén új kutatási eredmények közzétételével segíti elő oktatómunkája eredményes folytatását;
- részt vesz az oktatómunka és a tudományos munka szervezésében, az oktatók munkájának irányításában, az oktatói és kutatói utánpótlás nevelésében;
- részt vesz a Főiskola Tánctudományi Kutatóközpontjának munkájában, egyes specifikus szakterületeinek irányításában;
- szakfelelősi, szakirány-felelősi, illetve tantárgyfelelősi feladatokat lát el;
- rendszeres kapcsolatot tart szakterületének bel- és külföldi művelőivel;
- témaveztőként vagy kutatóként részt vesz oktatási, illetve tudományos célú pályázatok megvalósításában;
- részt vesz a főiskolai testületek vezetésében és munkájában;
- szakterületén tudományos fórumokat, szakmai programokat szervez;
- kutatói együttműködést épít ki a főiskolai és a hazai, valamint nemzetközi tánckutató intézmények között.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- egyetem;
- oktatói-kutatói gyakorlat - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat;
- doktori fokozat - 1 év alatti szakmai tapasztalat;
- büntetlen előélet;
- cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:
- általános és összehasonlító tánctudomány terén végzett kiemelkedő kutatási, publikációs tevékenység;
- az etnokoreológia terén végzett kiemelkedő kutatási, publikációs tevékenység;
- a tánc notációs eljárásainak terén végzett kiemelkedő kutatási, publikációs tevékenység;
- a táncos mozdulatelemzés terén végzett kiemelkedő kutatási, publikációs tevékenység;
- nemzetközi együttműködésben végzett jó szintű kutatási és publikációs tevékenység;
- nemzetközi tánctudományi körökben végzett jó szintű szakmai-közéleti és tudományszervezési tevékenység;
- hazai tánctudományi körökben végzett jó szintű szakmai-közéleti és tudományszervezési tevékenység;
- eredményes kutatási pályázatok vezetése;
- széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatok és az ehhez szükséges idegen nyelv jó szintű ismerete;
- oktatási tevékenységgel igazolt alkalmasság a tanulmányi, tudományos munka irányítására.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakképzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolata;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a főiskolai szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék;
- részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, továbbá eddigi szakmai, oktatói, illetve tudományos munkásságát, annak eredményeit;
- motivációs levél, amely tartalmazza a pályázó oktatói, tudományos tevékenységére vonatkozó jövőbeni terveit, célkitűzéseit.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Magyar Táncművészeti Főiskola címére történő megküldésével (1145 Budapest, Columbus utca 87-89.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: REKT-2011-000093, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat a Főiskola Szenátusa rangsorolja. A rektor - a MAB előzetes véleménye alapján - az egyetemi tanári kinevezésre vonatkozó javaslatát továbbítja a szakminiszter számára. Az egyetemi tanárt a köztársasági elnök nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mtf.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.