Aladár, Álmos

Iskolaigazgatói állás Várpalotán

2011.02.11. 10:05

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. április 15.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és AMI-be igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2011. 08. 16-tól 2016. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8100 Várpalota, Szent I. u. 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása a fenntartói döntések rendelkezéseinek megfelelően.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- egyetem, tanári végzettség és szakképzettség, vagy az alapfokú művészetoktatás területén a művészeti tantárgynak megfelelő szakirányú egyetemi szintű tanári vagy művész végzettség és szakképzettség;
- pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat;
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
- büntetlen előélet, cselekvőképesség és magyar állampogárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz, új megbízás esetén pedagógus szakvizsga.

Betöltendő munkakör: pedagógus.
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- középfokú idegennyelv-ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai életrajza;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok és a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata;
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
- nyilatkozat a pályázat nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról;
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázatban szereplő személyes adatainak kezeléséhez;
- vagyonyilatkozat-tételre vonatkozó előzetes kötelezettségvállalás.

A beosztás betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 06/32/2011., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.