Sára, Márió

Igazgatói állás a Szent István Zeneművészeti Szakközépiskolában

2011.02.28. 18:43

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. március 10.

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata pályázatot hirdet a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: határozott idejű, 2011.08.01-2016.07.31-ig.

A munkavégzés helye: Budapest, 1145 Budapest, Columbus u. 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- egyetem;
- pedagógus munkakör - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat;
- pedagógus szakvizsga;
- büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- az oklevél hiteles másolata;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- 5 év szakmai gyakorlat igazolása;
- szakmai önéletrajz;
- az iskola elfogadott pedagógiai programját alapul vevő vezetési program;
- a Kjt. alapján készült nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről;
- nyilatkozat, hogy a vezetői megbízás elnyerése esetén, a pályázóval szemben a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. augusztus 1. napja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Hetey Zsuzsanna nyújt, a 06-1-872-9203 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata címére történő megküldésével (1145 Budapest, Pétervárad u. 2. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-15959/2011/2011-14 , valamint a beosztás megnevezését: pedagógus.
vagy
- személyesen: Ügyfélszolgálati iroda, Budapest, 1145 Budapest, Bácskai u. 53.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Címzés: Bp.Főv.XIV.ker.Zugló Önkorm. Polgármsteri Hiv. Okt. és Műv. Oszt. "Intézményvezető pályázat"

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.