Fábián, Sebestyén

Igazgatói állás pest megyei művészeti iskolában

2011.02.28. 18:43

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. március 9.

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a Volly István Alapfokú Művészeti Intézményben igazgató munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011. július 16. - 2016. július 15-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2011. július 16. - 2016.július 15.-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2340 Kiskunlacháza, Kinizsi út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény vezetése, a dolgozók feletti munkáltatói jogok gyakorlása, az SZMSZ-ben rögzített vezetői feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- egyetem, művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári végzettség;
- pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat és pedagógus szakvizsga - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-
vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-
a képzettséget igazoló iratok hiteles másolatai;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- szakmai önéletrajz;
- vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Répás József polgármester nyújt, a +36 24 519-840 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-Postai úton, a pályázatnak a Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 803/2011. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
- Személyesen: dr. Répás József polgármester, Pest megye, 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság véleményezése alapján Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, a nevelőtestület számára biztosított véleményezési határidőt követő 30. nap után következő rendes képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot 3 példányban (egy eredeti és két másolat), zárt borítékban kérjük benyújtani, személyesen vagy postai úton.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.