Fábián, Sebestyén

Iskolaigazgatói állás Budapesten

2011.02.28. 18:43

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2011. március 19.

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási intézmény iskolaigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás határozott időre, 2011. július 16-2016. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1092 , Köztelek utca 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, tanügyigazgatási, vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, zeneművészeti főiskolai v. zeneművészeti egyetemi tanári képesítés;
- zeneoktatásban eltöltött - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat;
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
- közoktatási vezetői szakvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen előélet igazolása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat igazolása, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat 3. személy betekintéséhez. A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban, (1pld-t nem kell összefűzni) valamint 1 pld-t CD-n kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. július 16. napja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csizmaziáné Horváth Marianna nyújt, a 215-1077/232 m. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2165/2011/XXV, valamint a munkakör megnevezését: pedagógus munkakörre épülő iskolaigazgatói megbízás. § Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2165/2011/XXV, valamint a munkakör megnevezését: pedagógus munkakörre épülő iskolaigazgatói megbízás.
Személyesen: Dr. Ördögh Brigitta aljegyző, Budapest, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a Képviselőtestület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.