Zita, Mariann

Igazgatóhelyettest keres az OSZMI

2014.01.08. 13:40

Programkereső

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet pályázatot hirdet az OSZMI igazgatóhelyettesi posztjára. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 12.

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet  igazgatóhelyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

OSZMI épülete
OSZMI épülete

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1013 Budapest, Krisztina körút 57.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- koordinálja az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (a továbbiakban: OSZMI) távlati és éves munkatervének elkészítését, az éves munkajelentés összeállítását, valamint a munkatervben foglalt feladatok végrehajtását együttműködve az igazgatóval és az illetékes osztályokkal,
- koordinálja a pályázatokat, a Könyvtár és Információs Osztály valamint az Audiovizuális Stúdió és Archívum munkáját, továbbá az intézmény nemzetközi és informatikai tevékenységét,
- gondoskodik az OSZMI alkalmazottainak munkaköri leírásáról, illetve az abban foglaltak betartásáról,
- közreműködik az OSZMI működéséhez szükséges anyagi-gazdasági és személyi feltételek biztosításában,
- szervezi, irányítja és ellátja mindazon adminisztratív jellegű feladatokat, amelyek a szakmai tevékenység eredményességét szolgálják,
- egyéni terve alapján tudományos és közművelődési munkát végez,
- helyettesíti az igazgatót és ellátja a feladatköreit az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott esetekben és feltételekkel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- egyetem, szakirányú végzettség,
- nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
- végzettségének, szakképzettségének,az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- a pályázó büntetlen előéletű és nem áll muzeális intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 2. § a) pontjának 3. alpontja, valamint 3. § (1) bekezdésének c) pontja alapján vagyonnyilatkozat tétel,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- PhD, tudományos fokozat vagy megszerzése folyamatban,
- nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:
- kreativitás, problémamegoldó készség,
- felelősségtudat, döntéshozatali készség,
- önállóság, terhelhetőség,
- közösségi szellem,
- az átlagost meghaladó informatikai jártasság,
- kiemelkedő, szakirányú tudományos tevékenység.

Előnyt jelentő kompetenciák: a hazai és nemzetközi színházi terület ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajz,
- a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2014. március 17. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet címére történő megküldésével (1013 Budapest, Budapest Krisztina körút. 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EMMI 393/6/2013 12., valamint a beosztás megnevezését: muzeális intézményi szakmai munkakör.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül az Igazgató által létrehozott legalább 3 tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Az Igazgató a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül-a fenntartó egyetértésével-dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ács Piroska igazgató nyújt, a 375-1184/123 vagy 124-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 12.