Gertrúd, Patrik

Vásáry Tamás ösztöndíj

2016.01.23. 14:09

Programkereső

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Vásáry Tamás Ösztöndíjra a 2016. évre pályázatot hirdet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 1.

1. A pályázat célja:

 • a) ifjú zenészek szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése,
 • b) a kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek önkéntes tevékenysége dokumentálásának támogatása.
 • Az a) és b) pont alapján külön ösztöndíjpályázat nyújtható be.

2. Az ösztöndíj forrása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím.

3. Az 1. a), illetve b) pontja szerinti Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:

 • 1. magyar állampolgár – vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy –
 • 2. a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 25. életévét töltötte be.
 • 3. a pályázat benyújtásának időpontjában, illetve az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt az Nftv. 1. melléklete szerinti államilag elismert felsőoktatási intézménnyel előkészítő, vagy hallgatói jogviszonyban áll,
 • 4. más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül.
 • 5. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
 • 6. az Utasításban és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

4. Az 1. a) pont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:

 • 4.1. A pályázaton az vehet részt, aki tanulmányait
 • a) az Nftv. 101. § (7) bekezdésében meghatározott művészeti felsőoktatási intézménnyel létesített előkészítő, vagy
 • b) a zeneművészet képzési ághoz tartozó szakon – az Nftv. 3. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alap-, vagy mesterképzési szinten – hallgatói
 • jogviszony keretében folytatja.
 • c) – korlátozottan cselekvőképes pályázó esetén törvényes képviselőjével egyetemben – a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak az Utasítás 12. § (1) bekezdése szerinti kezeléséhez.
 • 4.2. Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül.
09C24C3B-4F3D-4CAE-82CA-F2D7F7A36B33

5. Az 1. b) pont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:

 • 5.1. A pályázaton az vehet részt, aki
 • a) tanulmányait az Nftv. 3. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alap-, vagy mesterképzési szinten hallgatói jogviszony keretében folytatja,
 • b) vállalja, hogy dokumentálja már elvégzett, vagy folyamatban lévő önkéntes tevékenységét, annak eredményeit, népszerűsítve ezzel az önkéntességet.
 • 5.2. Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki
 • a) az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, vagy
 • b) önkéntes tevékenységét hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű személyek körében folytatja, vagy folytatta.

6. Az ösztöndíj tartalma és mértéke: havi nettó 100.000 Ft összegű ösztöndíj/pályázó folyósítása a 2016. naptári évben.

7. Az ösztöndíjas keretszám: ösztöndíjban az 1. pont a), vagy b) pont alapján egy-egy, a 2016. évben összesen kettő pályázó részesülhet.

8. A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázat egy példányban, papíralapon, számítógéppel kitöltve, a pályázó, – korlátozottan cselekvőképes pályázó esetén a pályázó törvényes képviselője (képviselői) – által aláírt, formanyomtatványon és a következő mellékletekkel ellátva nyújtandó be:

 • a) a pályázó önéletrajza, melynek az 1. a) pont szerinti pályázat esetén része a pályázó részletes (maximum 3 gépelt oldal) továbbtanulási terve, vagy az 1. b) pont szerinti pályázat esetén része a pályázó részletes (maximum 3 gépelt oldal) önkéntes tevékenységének bemutatása, továbbá az önkéntes tevékenység dokumentálási terve (szinopszis),
 • b) az Utasítás 9. § (1) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó más forrásból nem részesül ösztöndíjban.
 • c) a pályázó oktatójának az ajánlása,
 • d) az előnyben részesítési feltétel fennállása esetén a 4.2, vagy 5.2 pontban foglalt körülmények igazolására szolgáló dokumentumok.
 • Korlátozottan cselekvőképes pályázó esetében a pályázat érvényességének feltétele a pályázó törvényes képviselőjének (képviselőinek) írásbeli hozzájárulása a pályázónak az ösztöndíjban való részvételéhez.

9. A pályázat benyújtásának (Emberi Erőforrások Minisztériuma a Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság levelezési címére: 1055 Budapest Szalay utca 10-14. történő beérkezésének) határideje 2016. év február hó 1. napja.

10. A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő nyolc naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

11. A benyújtott pályázatok alapján az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) dönt az ösztöndíj odaítéléséről, a pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a Kormány honlapján és az Oktatási és Kulturális Közlönyben közzéteszi. Az ösztöndíjassal a minisztérium támogatási szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítás megkezdésére a szerződéskötést követően kerülhet sor.

12. A szerződéskötés határideje: a döntéshozatalt követő 30 napon belül.

13. Az ösztöndíj folyósításának módja: 2016. naptári évben havonta, minden hónap 15. napjáig. A január-március havi ösztöndíj együttesen kerül folyósításra.

14. Az ösztöndíjas ösztöndíj támogatással érintett év befejezésével egyidejűleg részletes – minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről – beszámolót készít és nyújt be a miniszternek. A beszámoló az 1. b) pontja szerinti esetben a szinopszisban foglaltak teljesítését tartalmazza. A beszámoló része a teljesítés dokumentálása (igazolása).

15. Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint visszafizetési kötelezettség terheli.

16. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas

 • a) a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn,
 • b) nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, vagy
 • c) az ösztöndíjról lemond, továbbá
 • d) abban az esetben is, ha olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan.

FIGYELEM:

 • Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter közzéteszi a Kormány www.kormany.hu honlapján. A honlapról a pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető
 • A pályázattal kapcsolatos információt nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság titkárságán

Kovács Réka titkárságvezető

(Telefon: (06 1) 795 7426; E-mail: reka.kovacs2@emmi.gov.hu

 • A pályázóról nyilvántartott adatok tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) bekezdésa)pontját, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. alcím 1.ba)ésbl)alpontjában foglaltakat kell alkalmazni.
 • A pályázatban szereplő személyes és különleges adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ösztöndíj támogatás megállapítása, a támogatási szerződés megkötése, a felhasználás ellenőrzése során, az ezzel összefüggő elszámolás elfogadásától, vagy a szerződéses jogviszony egyéb módon történő megszűnésétől számított 2 évig kezeli.
 • Az Utasítás szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.