Fidelio Tours

A szegedi Reök-palota építészének rejtélyes öngyilkossága

Magyar Ede, a „magyar Gaudí”
2020.05.15. 18:30
Ajánlom
A Partitúra televíziós kulturális kalandsorozat szegedi adásában – amelyet szombat este ismétlünk itt, a Fidelio oldalán – szóba kerül a Reök-palota, illetve annak tervezője, Magyar Ede is, akinek tragikus életútját tárjuk föl most.

A Reök-palotát Reök Iván vízügyi mérnök, országgyűlési képviselő megbízásából tervezte Magyar Ede a 20. század elején. Az 1907-es épület Szeged szecessziójának emblémája. Százéves jubileumára teljesen felújítatta a város, akkor kapott benne helyet a REÖK, a Regionális Összművészeti Központ. Magyar Ede zsenialitásáról a hatvanas években kezdtek először publikálni. Szegeden számos lakóházat, a környéken villákat, templomokat tervezett, és egykor az ő tervei alapján húzták föl a kaposvári színházat is, amelyet nemrég ugyancsak korszerűsítettek.

Magyar Ede egyik legkedveltebb épülete Szegeden a Jósika utca 14-es számú ház volt. Mégis itt lett öngyilkos. Tragédiájának hátterét a korabeli lapok alapján tárja föl a Fidelio.

MagyarEdeportreja1910k-174111.jpg

Magyar Ede portréja (1910k) (Fotó/Forrás: Wikipédia)

1912. május 5-én este nyolc órakor öngyilkos lett Szegeden Magyar Ede építész a Jósika utca 14. szám alatti ház félemeletén, szerelme, Herczeg Jánosné lakásában. 35 éves volt. Revolverrel célzott a szívére. Irodájában, amely az általa tervezett Reök-palotában volt, aznap éjszaka a rendőrség egy papírdarabot talált két rajzszöggel az asztalra erősítve. Magyar Ede ceruzával írta a cetlire: „Halálomért senkit se okoljanak.” Megrendülve fogalmazott róla másnap egy helyi hírlapíró: „Végzete az a lelki egyensúlyát megbolygató szerelme volt, amely őt a házasélet és a család kötelmével hozta összeütközésbe.”

Magyar Ede tervezte azt az épületet is, amelyben Herczeg Jánosné szeme láttára végzett magával egy Browninggal. A ház ma is áll Szegeden.

Egy riporter a rendőrökkel, orvossal együtt érkezett a tett helyszínére 1912. május 5-én. Részletesen tudósított lapjában arról, amit látott: „Amint az előszoba ajtaját kinyitottuk, az első megdöbbent pillantás az öngyilkosra esett. Ott feküdt egész hosszában elnyúlva, fejjel az ajtó felé. Az orvosi vizsgálatnál levették a felső kabátját. Szürke zakóöltöny volt csak rajta. Az inge kigombolva. A feje vérzett, bizonyosan a nagy ütődéstől, amint elesett. Az ing plasztronján egy lyuk, s közvetlenül ez alatt a nyitott mellén látszik szíve fölött a kerek, vértelen sebhely. Az arc viaszsárga, de semmi kínnak a jele, semmi torzvonás nem látszik rajta.”

Reokpalota1907korabelikepeslapon-174520.jpg

A Reök-palota 1907-ben, korabeli képeslapon (Fotó/Forrás: Wikipédia)

Még a helyszínen halottnak nyilvánította az orvos, Schreiber Fülöp.

Az üggyel napokig és részletesen foglalkozott a helyi és az országos sajtó is. Herczegné első vallomásában elmondta: az öngyilkosság napján, vasárnap délután megjelent nála Magyar Ede. „Beszélgettünk, és semmi jelét sem láttam rajta a szomorúságnak” – idézte föl az asszony, aki később „egy szomorú dalt játszott zongorán”, és akkor „észrevett valami változást Magyar Ede arcán, aki hirtelen elhalványult, elbúsult”, meg is kérdezte tőle, mi baja. „Semmi” – felelte Magyar. Majd mégiscsak így folytatta: „Kérlek, add a revolveremet, amit neked adtam.” Nem kapta vissza. „Nem baj, mondta erre, van nekem másik is.” Ezzel kiment a lakásból. Este, valamivel nyolc óra előtt Magyar Ede ismét becsöngetett Herczegnéhez, ő kinyitotta az ajtót, az építész annyit mondott:

Úgy szeretek itt lenni!

Aztán előrántotta a pisztolyát, s szívéhez szegezve meghúzta a ravaszt. Herczegné azt vallotta: „Nem volt köztünk összeszólalkozás. Nagyon megszerettük mi egymást.” Úgy vélte, Magyar Edét az bántotta, hogy nem tudott elválni a feleségétől, miközben ő már elhagyta érte a férjét.

A korabeli lapok tudósítói szerint Magyar Ede „Szeged modern kiépítésének egyik zseniális vezérmunkása volt, akinek remek alkotásai mostanában a legújabb és legfőbb díszei a Tisza parti metropolisnak”. Öngyilkossága kapcsán egyébről sem beszéltek Szeged-szerte, „mint azokról a szomorú családi viszonyokról, amelyek Magyar Ede fényesnek indult karrierjét, fiatal életét olyan kegyetlen hirtelenséggel örökre megszakították”.

magyar_ede-180404.jpg

Híradás Magyar Ede haláláról

 

„A tragikus vonzódás”

Az építészt szerénynek, megnyerőnek és az igazi művészembernek tartották a városban. Életének mozaikjait sétányokon, piacokon, üzletekben összerakták a szegediek, az újságok pedig közölték az életút részleteit.

Magyar Ede tizennégy évesen lett inas Ádók István gazdag, szegedi építési vállalkozónál, aki tehetségesnek találta a fiút, támogatta, hogy képezze magát. Magyar Ede építőmesteri oklevelet szerzett. Bejárta Párizst, Berlint, Münchent, tapasztalatait hazahozta Szegedre, ahol önálló irodát nyitott. Feleségül vette főnöke lányát, Rózsit. Egy kisfiuk volt. Magyar Edét később felkereste Herczeg János, hogy tervezzen családjának házat a Jósika utcában. Akkor ismerte meg az építész a nála idősebb Herczegnét. Egymásba szerettek. Mindketten elhagyták a családjukat, válni akartak. A szegediek arról beszéltek: Magyar azt hajtogatta, hogy a Jósika utcai épület „egy nagy érzés lesz, egy költemény, egy szenvedő lélek szerelmi vallomása”.

MagyarEde17KJ-180730.jpg

Szeged, Jósika utca 14. - A Magyar Ede tervezte ház bejárata (Fotó/Forrás: Kozma János / Wikipédia)

„A Szegeden kívül is ösmert nevű építő tragikus vonzódással viseltetett – nős, családos ember létére – egy miatta válófélben levő asszonyhoz, aki – túl az első fiatalság korán – két nagyobbacska gyermek édesanyja. Maga is válópört indított a felesége ellen, s részben a hitves ragaszkodása a házassághoz, részben Magyar féltékenysége, amellyel a szeretett másik asszony iránt viseltetett, kétségbe ejtették az egzaltáltságra hajló embert. Ezekhez az indítékokhoz valószínűleg anyagi zavarok is járultak” – összegezte egy helyi újság az öngyilkosság másnapján a városban hallottakat.

Ádók Rózsi férje halála hallatán „szívet tépő kétségbeeséssel zokogott”, írta a Szeged és Vidéke riportere, aki fölkereste a „részvétre méltó asszonyt”. Rózsi így beszélt: „Mindig sejtettem, hogy rossz vége lesz a dolognak. Én az ő kedvéért beleegyeztem már a válásba, de nem tagadom, sohasem mondtam le arról a reményről, hogy még visszatér hozzám és a kisfiához.” Az özvegy arra is célzott:

férje minden pénzét a Jósika utcai házra költötte, berendezte szépen Herczegnének, kifogyott a pénzből.

Herczeg János, az általános biztosító társaság főjegyzője Magyar Ede öngyilkosságát „az Isten ítéletének” tartotta, mondván, az építész „két család nyugalmát dúlta föl”, de megbocsátott neki, és kifejezte: „Magyar Ede zsenialitása büszkesége lesz Szegednek.”

MagyarEdemellszobraSzegedenaSzentIstvanteriszoborparkban-174520.jpg

Magyar Ede mellszobra Szegeden, a Szent István téri szoborparkban (Fotó/Forrás: Wikipédia)

Az építész díszes ravatalát felesége lakásán állították föl. Az érckoporsó fehér volt. Az özvegy koszorúján ez szerepelt: „Felejthetetlen férjemnek és apukának — Rózsi és Ede.” A Dugonics utcai temetőbe vitték a koporsóját. Arról nem írtak a lapok, Herczegné részt vett-e a búcsúszertartáson. (Egyébként 2006-ban Magyar Ede sírját a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánították, akkor, amikor a szegedi Dóm altemplomában gróf Klebelsberg Kuno miniszter sírját is.)

A temetés után felnyitották Magyar Ede végrendeletét, amely 1909-ben készült egy külföldi útja előtt. A kintlévőségek fedezték az adósságait, s még maradt is vagyona. Főként fia örökölt tőle, akit nagyon szeretett, és negyedrészben édesapja.

Feleségére semmit sem hagyott.

Ennek okára kitért a végrendeletben: „Hogy feleségemnek semmit sem hagyományozok, az annak a keserű szenvedésnek folyománya, amelyet oldala mellett tűrtem, és amely már-már az öngyilkosságba hajt. Apósom irigy szemmel nézte előhaladásomat, én pedig tűrtem, szenvedtem. Feleségem mindig a gazdagságát vetette szememre, ami vérig sértett, pedig szerettem őt egykor nagyon… Akkor, amikor az életet még nem ismertem. Feleségemnek halálom után megbocsátok. Csak azt kívánom s kötöm ki vele szemben, hogy az én véres verejtékkel szerzett vagyonomból egy fillért se vegyen el, se pörrel meg ne támadja végső rendelkezésemet. Úgyis van neki elég vagyona, amiből megélhet.”

Magyar Ede utolsó kívánsága még az volt, hogy kisfiáról Doránszky Károly mérnök és Reök Iván mérnök, országgyűlési képviselő gondoskodjon gyámként. (De nem vették el a kisfiút az anyjától.)

Szeged hírlapírói még sokáig visszatértek Magyar Ede tragédiájához. Írták: „Azzal a törhetetlen energiával, amellyel magát szegénysorsból fölküzdötte, folyton tökéletesedett művészetében, s ennek Szegeden nem egy szép épület lesz a maradandó emléke. Gyönyörűen érlelődött nagy reményekre olyan méltán jogosító művészete, amelynek kifejlését szánalmas végzete mindörökre megakadályozta. A meghasonlott, megtört lélek kuszaságaiba belelátni aligha lehet a tetteinek itt hagyott dokumentumai után.”

 

Ki az a Reök Iván?

ReokIvan-174022.jpg

Reök Iván

Reök Iván 1881-től a Magyar Királyi Folyammérnöki Hivatal főnöke lett Szegeden. 1899-től királyi főmérnök. A budapesti Műegyetemen és Zürichben is szerzett mérnöki diplomát. Munkácsy Mihály az unokaöccse volt. A festőművész anyja (Reök Cecília) és a mérnök apja (Reök István) testvérek voltak. Munkácsy Az elítélt című képének alakját állítólag nagybátyjáról mintázta, aki egy időben nevelőapja is volt.

Reök Iván bízta meg Magyar Edét, hogy tervezzen családi házat számára.

Ez lett a Reök-palota, egy időben itt volt irodája az építésznek is. Ő tervezte a Reök család kamaráserdei villáját is. Reök Iván érdemeihez tartozik az is, hogy ő építtette meg a Tisza menti gátat Horgosnál Magyarkanizsa felé, ő csapoltatta le az egykori Láda-tavat, és alakíttatta át termőfölddé. Mecénása volt a szegedi művelődési életnek. A korabeli szegedi sajtó gyakran adott hírt közszerepléseiről.

Egyébként Reök Iván vetette föl először még 1918-ban, hogy szerinte Algyő környékén kőolaj lehet, érdemes lenne ott fúrni. Fél évszázaddal később történt meg: 1965 júniusában Algyőn termálvizet kerestek, helyette kőolaj tört föl.

Magyarország legszebb épületei

A Reök-palota napjainkban (Fotó/Forrás: Szögi Lackó / Reök)

Találtunk a Szegedi Híradó című újság 1893. február 2-i számában egy tárcát Reök Ivánról. Irodalmi értékű. Sajnos nincs feltüntetve a szerző. Talán Kulinyi Zsigmond felelős szerkesztő írhatta. Idézünk belőle:

„Reök Ivánnak olyan rokonszenves baritonja van, mintha gordonka volna a torkában. Ha nem volna a szegedi folyammérnökség feje, azt tanácsolnék neki, menjen a nemzeti színházba hősnek. Különben is művészi hajlamai vannak. Rokona Munkácsy Mihálynak, aki a Honfoglalás nagy képéhez az egész Reök családot lemintázta. A magyar mérnöki karnak egyik legtehetségesebb tagja. Ez abból is nyilvánvaló, hogy a legfontosabb pozícióra, ahol állandóan küzdeni kell az árvízveszéllyel, a szegedi folyammérnökség vezetésére nevezték ki.

A borsodi gentry-fészekből szakadt ide.

De mint jó demokrata, nemcsak szóval tagadja meg gentry-voltát; hanem be is bizonyítja. Amíg a gentry, szokás szerint, kibocsátja kezei közül a földbirtokot, ő addig szerez. A modern gazdálkodásban immár annyira benne van, hogy, hír szerint, horgosi birtokán, a fenyvesek közt, indiai rizst, orosz teát és bambusznádat is akar termeszteni. Öt lenhajú gyermeke van. Ha babakiállítást rendeznek valaha Magyarországon, az ő családja ötszörösen fogja elnyerni az első díjat. Egy pillanatra sem kétséges, hogy a szegedi parlamentnek igen szívesen hallgatott, elegáns szónoka lesz.”

Furcsa párhuzam: Reök Iván testvérét, ifj. Reök István jegyzőt szerelemféltésből 1910 nyarán megölték Szécsényben. A családi dráma és gyilkosság akkor ugyanúgy foglalkoztatta a hírlapírókat, mint Magyar Ede öngyilkossága két év múlva. Hetekig cikkeztek a bűnesetről.

arany_liliomok-174205.jpg

Arany liliomok a Reök-palota lépcsőházában (Fotó/Forrás: Reök-palota)

 

A „magyar Gaudi”

Bakonyi Tibor építészmérnök volt az első, aki feldolgozta Magyar Ede munkásságát. Ő fogalmazott először úgy a Reök-palota láttán a hatvanas években: „Mintha Antonio Gaudi tette volna oda a szegedi körútra”. Bakonyi harcolta ki, hogy műemlékké minősítsék az épületet. „Mennyi jó épülettel lehetnénk gazdagabbak, ha a sors hosszabb életpályát biztosít Magyar Edének. Mert figyelemre méltó alkotásait élete utolsó 7-8 évében hozta létre, amely élet 35 évben volt kiszabva” – írta.

Szerinte Magyar Edét a belga-francia ihletésű „Art Nouveau” legjellegzetesebb hazai képviselőjének kell tekintenünk.

„Formateremtő és csapongó fantáziával megáldott művész volt, s erről fő művét, a Reök-palotát szemlélve, bárki meggyőződhet. A Reök-palotát a szecessziós törekvések vezető hazai mesterei, Lechner Ödön, Lajta Béla legjava alkotásával egyenértékűnek érezzük. Megtörtént az a nem egyedülálló magyar csoda, hogy szinte a semmiből, hirtelen üstökösként bontakozik ki egy alkotás és megtalálja helyét a legnagyobbak között.”

 

Partitúra

Újranézhetjük a rendkívül sikeres Partitúra kulturális kalandsorozat bizonyos adásait. Műsorvezetők: Miklósa Erika és Batta András. 2018. szeptember 5-én volt az első adás a Duna tévén. Két széria készült el az országos kulturális túrából, és most már forgatták volna a harmadik sorozatot. A rendkívüli helyzet meggátolta ezt, de az alkotók remélik, folytathatják majd a Partitúrát az egészségügyi korlátozások feloldása után. Addigi viszont néhány rész újranézhető. Ezért találta ki Miklósa Erika és Batta András Novák Péter rendezővel együtt, hogy szombatonként megismételnek adásokat a Facebookon, a Duna tévé engedélyével.

Május 16-án Szeged alkotói, érdekességei következnek. Tartsanak velünk a "virtuális turizmusban" – szombaton este 7 órakor a Fidelio Facebook-oldalán!

Kalandozzunk együtt virtuálisan Magyarországon!

Partitúra

Partitúra – kulturális felfedezőút Magyarországon, nyitott szívvel, együtt. Ez a mottója a Virtuózok zsűrijéből is jól ismert páros, Miklósa Erika operaénekesnő és Batta András zenetörténész műsorának. A Partitúra alkotói Novák Péter rendezésében olyan országos túrára csábítják a nézőket, ahol a muzsika és más művészeti ágak, a hagyományok és az új teremtések, a mesterek és a fiatal tehetségek turistajelzését követhetik nyomon.

A népszerű tévéműsor legújabb szériája szeptember 12-től várja a nézőket a képernyő elé. Az új részek szombatonként 14.30-kor kezdődnek a Duna Televízióban.

Tartsanak velünk virtuális felfedezőtúránkon, amely során Magyarország meseszép tájain kutatunk közösségi élmények, közös értékek és kiemelkedő emberek után!

A korábbi részek itt érhetők el>>>

A műsorral kapcsolatos kommunikáció az NKA támogatásával valósulhatott meg.

Legnépszerűbb

Színház

Dragomán György parádés egyperces novellában reflektált az SZFE ügyére

A József Attila-díjas író szerint nem biztos, hogy célravezető egy exezredest kinevezni az egyetem kancellári pozíciójára. Amúgy meg ki tudja, lehet, hogy én értem félre az egyperces novellát.
Színház

Lábnyomot kaptak a Halhatatlanok Társulatának új tagjai

Szombat délelőtt újabb lábnyomokkal gazdagodott a Pesti Broadway az Operettszínház előtt. Az 1996-ban alapított Halhatatlanok Társulata öt év kihagyás után választott új tagokat még májusban, most pedig ünnepélyes keretek között avatták fel a díj részeként fémbe öntött lábnyomokat.
Klasszikus

Márta emlékére játszik Kurtág György

Az új felvételen Mozart-mű hallható.
Színház

A Minisztérium továbbra sem reagál az SZFE-s hallgatók követeléseire

Hétfő reggelre megmozdulást szerveztek az SZFE-s hallgatók az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szemere utcai épülete elé. A helyszínválasztás nem véletlen: ugyanis a Minisztérium közbeavatkozásával lehetne csak feloldani az egyetemi polgárság és a kuratórium között kialakult helyzetet. A tüntetésen a diákok mellett közel harminc ismert színházi és filmes alkotó kampányolt az autonóm felsőoktatás mellett.
Színház

Blokád alá került az SZFE Rákóczi úti épülete is

Miután Szarka Gábor pénteken előrehozott őszi szünetet rendelt el és hat órára ki akarta üríttetni a Vas és a Szentkirályi utcai épületet, a diákok sajtótájékoztatójával egy időben több hallgató átvonult az SZFE Rákóczi úti campusához, hogy ott védje a termeket.

Programkereső

hírlevél

A kultúra legfrissebb hírei, programajánlók és exkluzív kedvezmények minden szerdán a Fidelio hírlevelében

Ezt olvasta már?

Fidelio Tours videó

Partitúra a legendák nyomában

Nyírbátor a Báthoriak ősi fészke. „Ki jut eszünkbe először a nyírbátori kastélyról?” – teszi föl a kérdést Batta András zenetudós a Partitúra következő adásában. A válasz pedig: Báthori Erzsébet, akit „női Drakulának”, „vérgrófnőnek” is neveztek. Állítólag fiatal lányokat kínzott, vérükben fürdött, hogy fiatal maradjon. Büntetésként – ez már nem legenda – élve befalazták a csejtei kastélyába. De a „rémtettek sötét legendája” sem születik meg, ha a grófnő nem válik özveggyé, és hatalmas vagyona nem kelt mohóságot magasabb körökben. Négyszáz éve próbálják kideríteni a „véres legendák” valós hátterét. Kicsit a Partitúra is nyomoz.
Fidelio Tours videó

Új vizeken a Partitúra – A Szigetköz agorái

Miklósa Erika operaénekes a „vizek szerelmese”, ezt többször mondta már saját magáról, és azt is, hogy gyakran kormányozza a Partitúrát új vizekhez. Múlt héten a szarvasi „vízi” adást láthatták a Duna tévén, most szombaton, október 10-én a Szigetközben kalauzolja majd a nézőket a Partitúra két műsorvezetője, Miklósa Erika mellett Batta András zenetudós.
Fidelio Tours interjú

Brasch Bence: Nincs idő privát sértődésekre

Az új évadtól a Vígszínházhoz szerződött, de megtarthatta korábbi szerepeit a Radnóti Színházban, az Operettben, Budaörsön és az Átriumban. Utóbbi színháznak át is dolgozott egy darabot – Ugrai Istvánnal közösen –, az Isteni végjátékot, amelynek társrendezője is volt. Brasch Bence jelenleg Az apa című darabot próbálja Valló Péter rendezésében a Pesti Színházban. Ideje alig van, de a Partitúra hívására hazautazott Mosonmagyaróvárra, hogy Miklósa Erika és Batta András műsorvezetőket körbekalauzolja szülővárosában.
Fidelio Tours videó

A Partitúra a Holt-Körösön hajózik

Miklósa Erika és Batta András felszállnak a 11 tonnás Katalin II. hajóra, s Demeter István hajóskapitánnyal felfedezik a gyönyörű és nyugodt Szarvasi-Holt-Köröst, a Körös egyik holtágát, amelyet Kákafoki-holtágnak is neveznek. A kapitány annak idején tengerészként ismerkedett meg a hajózás rejtelmeivel. Már több mint harminc éve a „Katalinka” fedélzetén van a kormánynál. Hutanu Emil werkfilmje pedig kedvet csinál a Partitúra szombati, október 3-i adásához, amely Szarvason és környékén kalandozik, csak kapcsoljanak a Duna tévére 14.30-kor.
Fidelio Tours interjú

Ágoston Béla: „A zene kapcsán beugrik egy kép, a képről egy zene”

A kiváló jazz- és népzenész Ágoston Béla önmagát egyszerűen zeneközelítőként határozza meg. Számos hangszeren játszik, egymástól is különböző zenei formációk alapítója, színházi- és filmzeneszerzőként is ismert. A kezdetekről és a steel-drum felfedezéséről is mesélt a Fideliónak.