Klaudia

Hagyomány és Média konferencia

2008.10.11. 00:00

Programkereső

2008. október 22-én a Hagyományok Háza konferenciát rendez, amely a hagyományos kultúrának a magyar médiában elfoglalt szerepével foglalkozik.
e91af4b2-81bd-48c6-9ca4-33ba52b44fd7

A Hagyományok Háza feladatának tekinti feltérképezni, hogy a magyar társadalom különféle szegmenseiben, az ezekben zajló szakmai tevékenység során hogyan jelennek meg a hagyományos műveltség értékei, hogyan hasznosulnak a hagyományos kultúrában fogant tapasztalatok, és egyáltalán a mai magyar köztudatban milyen szerepe van a hagyományos kultúrának.

A média olyan kiemelkedő területe a közéletnek, melyben a hagyományhoz, „a néphez” való viszonyulás döntő szerepet játszik a társadalom önkép-kialakításának, identitásformálásnak, vagy éppen más társadalmakhoz, illetve kisebbségi csoportokhoz fűződő véleményalkotásának folyamataiban. A hagyományos kultúráról folytatott közbeszédben a tradíció „folytonosság” jelentéstartalmának hangsúlyozása helyett a hagyomány jelenségeinek és fogalmának sokszor egy súlyosan félreértelmezett, a „régi” szinonimájaként használt olvasatával találkozhatunk. Ha pedig a kérdést egy ország „humán erőforrásának” állapota szemszögéből közelítjük, akkor fel kell ismernünk, hogy a hagyomány jelenségeinek helyes értelmezése egyenesen államérdek. Úgy érezzük, hogy ma, amikor a társadalmi életnek a művészetektől a tudományon, politikán, vagy a lokális gazdasági érdekvédelem területén keresztül egészen a környezetvédelemig terjedő széles palettáján egyre többször találkozunk a hagyományos kultúra értékeinek hangsúlyozásával, fölöttébb időszerű napirendre tűzni a hagyománynak a médiában elfoglalt szerepéről szóló szakmai eszmecserék, viták fórumának létrehozását.

A tanácskozás célja feltérképezni, hogy a magyar mediális kultúrában, a különféle sajtóorgánumokban zajló szakmai tevékenység során hogyan jelennek meg a hagyományos műveltség értékei, hogyan hasznosulnak a hagyományos kultúrában fogant tapasztalatok, és egyáltalán, milyen szerepe van a mai magyar „véleményformáló” információs csatornákban a hagyományos kultúrának.

A konferencia főbb vitaindító témái:
- lokális értékek a globalizált térben: a népi kultúra helye a regionális arculatformálásban
- a kulturális sokszínűség védelmének mediális eszközei az akkulturáció sodrásában
- az identitás dilemmái: az azonosságtudat és a másság-tisztelet mediális építőkövei
- jel és kép: a hagyományos kultúra szimbólumai a mediális kommunikációban
- új mediális felületek: a hagyomány jelenségei az interneten
- útkeresés és felelősség: új értelmezési modellek, a hagyomány terjesztésének mediális hatékonysága
- hibák a mátrixban: a szakmai ellenőrzés hiánya a hagyományhoz kötődő adattartalmak szolgáltatásában

A tanácskozás plenáris ülésének előadói:
- Agócs Valéria, a Rada pre vysielanie a retransmisiu (a Szlovák Köztársaság Sugárzási Tanácsa - a szlovákiai ORTT) elnöke
- Kotics József, a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia tanszékének vezetője
- Kósa Somogyi György, A Magyar Televízió Zrt m2 műsorigazgatója
- Szalai Annamária, az ORTT tagja
- Szitnyai Jenő, a RegioFilm Stúdió főszerkesztője

A szekcióüléseket (megfelelő érdeklődés esetén) a következő témákban tervezzük megtartani:
1. „Térkép e táj” - Hagyomány és regionalizmus kapcsolata a médiában
2. „Kató néni”-től Pandacsöki Boborjánig - Identitásmodellek a média hagyomány-képének tükrében
3. trad.hu - A hagyomány az új mediális felületeken