Vizuál

A ráhagyatkozás ereje

A türelem születése
2021.12.14. 10:40
Ajánlom
Várni többet jelent, mint remélni. Várakozni annyi, mint rábízni magunkat a lehetséges elkövetkezőre, és ez egy önátadást, önkorlátozást is magába foglal. Ahhoz, hogy képesek legyünk türelemmel egy adott helyen maradni, illetve figyelmünket fókuszálni, hinnünk kell az elkövetkezésben. Amikor várakozunk, aktív odafordulással bízzuk rá magunkat az eljövőre. Az adventi várakozás ugyanakkor a ciklikus időszemléletet is elevenen tartja, és az ünnepben újra meg újra megélhetővé teszi az eljövetelt.

A várakozás türelmet követel, hiszen a test mozgása helyett a tudat aktivitására tart számot. Ahol a türelem kialszik, elvész a bizalom, és véget ér a várakozás, mégpedig beteljesülés nélkül ér véget. A türelem tehát olyan készség, amely felkészít, összegzésre késztet és az átalakulásra is esélyt teremt. Tanulni, érlelni kell magunkban, hogy kiérdemeljük a találkozást. Az, hogy A türelem születése című kiállítás az adventi időszakban valósul meg, ráadásul egy szakrális hely szomszédságában, világosan kijelöl egy értelmezési tartományt, amelyre Tardy-Molnár Anna kurátori koncepciója is ráerősít, amikor a műalkotások szemlélésére a szenttel való találkozás lehetőségeként utal:

„A galériában megvalósuló kiállítás arra irányítja figyelmünket, hogy hétköznapjainkban, teremtett és konstruált tereinkben és legbelsőbb világunkban hogy tárulhat fel az Úr jelenvalóságának tapasztalata, ha elménket lecsillapítva, eredendő türelmetlenségünket hátrahagyva hagyjuk megtapasztalni a mindennapok szakralitását.”

Advent első vasárnapja, azaz a keresztény egyházi év kezdete után pár nappal nyílt meg ez a kiállítás, amelynek címe a „születés” fogalmat egy elvont kifejezéshez társítja, ezzel pedig a Krisztus eljöveteléhez való személyes kapcsolódás lehetőségére irányítja figyelmünk. Az ünnep neve a latin „adventus Domini” – vagyis „az Úr eljövetele” – kifejezésből származik, maga a „türelem” erre az eljövetelre irányulhat, az ehhez vezető időszakot kell, hogy kitöltse, lehetővé téve a felkészülést. A várakozás magában a kettős értelmű eljövetelben éri el jutalmát: egyfelől történelmi értelemben a megtestesüléssel – amely számunkra a karácsony ünnepével válhat jelenvalóvá –, másfelől pedig az eszkatológikus eljövetellel, amely a keresztény tanítások értelmében a történelem végén következik be.

BuhalyJozsefAttores2019akvarellkarton50x34cm-101514.jpg

Buhály József: Áttörés, 2019, akvarell, karton, 50 x 34 cm (Fotó/Forrás: Kálmáncsehi Galéria)

A debreceni Széchenyi-kerti Református Egyházközség Kálmáncsehi Galériájában látható összeállítás ugyanakkor azt is megvilágítja, miképp telítődhetnek új jelentéssel a különféle technikával készült, más-más stílusú és tematikájú – a bibliai történeteket legfeljebb áttételesen felidéző – kortárs képzőművészeti munkák egyrészt a tér- és időbeli kontextusnak, másrészt az olyan értelmezést segítő kísérőszövegeknek köszönhetően, mint amilyen a koncepcióleírás vagy a címek.

AknayJanosViszonyokI-IV2018akrilvaszon4x60x50cm-103512.jpg

Aknay János: Viszonyok I-IV, 2018, akril, vászon, 4 x 60 x 50 cm (Fotó/Forrás: Kálmáncsehi Galéria)

Alighanem – a mindenekelőtt angyalképeiről ismert – Aknay János Viszonyok (2018) című sorozata kapcsolható legnehezebben a kijelölt jelentéskörhöz, hiszen a minimalista eszköztár itt nem tesz hozzáférhető vallási tartalmakat, magát a türelem problémáját így nem az ünnep, sokkal inkább a befogadói aktivitás összefüggésében mozgósítja. Mind a négy akrilképnek azonos – a fekete körvonalak által kijelölt, geometrikus alakzatokba rendeződő – struktúrája van, mindenhol homogén színmezők töltik ki a formákat, és az ecsetkezelés is egységes, viszont az egyes munkákon eltérő színkombinációval telítődik ugyanaz a rácsszerkezet. A hasonlóságok és különbségek dinamikája arra késztet, hogy türelemmel elidőzzünk a munkák előtt, összehasonlítva a különféle színharmóniák keltette érzületeket, asszociációkat is. A kiállításon ráadásul szorosan egymás mellé rendezve jelennek meg a széria darabjai, egy nagyobb kompozíció részeként, alakzatok összetettebb kombinációját hozva létre.

BereznaiPeterKatedralis2010vegyestechnika60x50cm-101513.jpg

Bereznai Péter: Katedrális, 2010, vegyes technika, 60 x 50 cm (Fotó/Forrás: Kálmáncsehi Galéria)

Egyfajta ellenpontként tekinthetünk Bereznai Péter Katedrálisára (2010), amely a szakrális tér stilizált ábrájával erősen referál saját installációs helyzetére, a szent tér közelségére, hiszen a kamarakiállításról egy üvegfalon át a templomtérbe látunk. A vörös négyzet előtt megjelenő párhuzamos tornyokat a címnek köszönhetően tudjuk beazonosítani a több keresztény felekezetnél is kiemelt szerepű, funkciótöbblettel bíró építménytípus jelölőjeként. Bereznai másik kiállított képe, a Várakozás (2014) egy egyszerűbb, stilizált házformát idéz fel, a biztonságot adó otthon terét a várakozás helyeként láttatja, annak szimbolikus jelölőjévé teszi.

BereznaiPeterVarakozas2014tus-akrilpapir60x50cm-101512.jpg

Bereznai Péter: Várakozás, 2014, tus-akril, papír, 60 x 50 cm (Fotó/Forrás: Kálmáncsehi Galéria)

Persze a várakozás a kiállítás összefüggésében magára a születésre, a megváltó eljövetelére is vonatkoztatható.

Mayer Éva Terra incognita (2021) című sorozatának darabjai – amelyek először a budapesti Molnár Ani Galériában voltak láthatók a művész tematikus egyéni tárlatán – a fogantatás és a meddőség kérdésére koncentrálnak. A méhsejtformájú keretek elektrográfiákat fognak közre. Az üvegbúra alá zárt házforma mellett két ízben jelennek meg bonszájok, egy képen pedig vázába helyezett mákgubók – a növekedés korlátozásának és befolyásolásának kérdése, az élet szimulálhatósága, a terméketlenség és a mesterséges megtermékenyítés lehetősége közvetetten problematizálódik általuk.

MayerEvaTerraincognita2021vegyestechnika4x58x67cm-101523.jpg

Mayer Éva: Terra incognita, 2021, vegyes technika, 4 x 58 x 67 cm (Fotó/Forrás: Kálmáncsehi Galéria)

A képek hátterében többször tűnnek fel levilágított kézírásos levelek, Mayer digitális képei ugyanis vegyes technikával készültek, női csoportokból bekért, pauszpapírra írt szövegeket használt fel a kompozíciókhoz. Ezúttal egyetlen olyan kép látható a sorozatból, amely kifejezetten a szöveges tartalmat állítja középpontba, a hexagonforma középterében feltűnő nagybetűs sorok Istent szólítják meg a vibráló kék háttér előtt:

„ADJ KEGYELMET, HITET ÉS ERŐT, / KÉRLEK, SEGÍTS TÜRELMESEN VÁRNI / ÉS LEKÜZDENI A PRÓBATÉTELEKET”.

Az itt imaszerűen megfogalmazott várakozás a művészi koncepció szerint eredetileg a gyermekáldás reményére fókuszál, itt viszont – a karácsony előtti utolsó hetekben – Mária várandóssága lesz az elsődleges vonatkozási pont, a Szűzanya alakja idéződhet elénk beszélőként, aki a szeplőtelen fogantatással az emberiség eredendő bűnösségétől való szabadulást szolgálja.

GhyczyGyorgyEgifigyelo2021akrilvaszon80x60cm-101523.jpg

Ghyczy György: Égi figyelő, 2021, akril, vászon, 80 x 60 cm (Fotó/Forrás: Kálmáncsehi Galéria)

Buhály József Áttörés (2019) című absztrakt kompozícióján a diverz foltok, formák, textúrák, illetve a rétegződések, egymást kitakarások és áttűnések szervezik a befogadói figyelmet, és leginkább a háttérből előtörő narancsos színmező, amely a kiállítási kontextusban az isteni fény, illetve az inkarnáció szimbolikája felől nyer többletjelentést. Ghyczy György Égi figyelője (2021) esetén is részben a morózusan felhordott festékfoltok alól elősejlő fények sejtetik a metafizikai jelenlétet, másrészt az előteret uraló, létraszerű sáv tűnik fel a transzcendenssel való kapcsolat lehetőségeként, amely ornamentálisan szerveződő, ismétlődő jeleket hordoz, mintha csak megfejtésükkel nyerhetnék bebocsáttatást a magasabb szférába.

BradaTiborPava2009uvegkep110x80cm-101513.jpg

Bráda Tibor: Páva, 2009, üvegkép, 110 x 80 cm (Fotó/Forrás: Kálmáncsehi Galéria)

A Bráda Tibor üvegképének szerkezeti sajátságait kiemelő hátsó megvilágítás, fénybe helyezettség ráerősít a Páva (2009) keresztény szimbólum voltára. Az állat ábrázolása már az ókeresztény művészetben is különös jelentőséggel bírt – domborműveken, majd oszlopfőkön, kapuzatokban, oromzatokon, ékszereken és más használati tárgyakon is gyakori volt. A páva évről évre megújuló tollazata miatt a föltámadás jelképévé vált, a tollain feltűnő szemszerű mintázat pedig Isten mindent látó voltára is asszociálni enged. Zsila Sándor természetfotósnak gyakori témái a madarak, itt kiállított, Mindent látó szem (2019) című fényképe pedig pont az isteni jelenlét kérdésére fókuszál. A szürkegém duplikálásával azt sejteti, hogy nem érdemes egy külső megfigyelésként tekinteni erre, a szem körül szimmetrikusan tükrözött madáralak Isten természeti létezőkben való megnyilatkozását, mindent átható voltát sejteti.

ZsilaSandorMindentlatoszem2019foto45x60cm-102921.jpg

Zsila Sándor: Mindent látó szem, 2019, fotó, 45 x 60 cm (Fotó/Forrás: Kálmáncsehi Galéria)

Gáti György Keresztpontok (2011) című fotója Krisztus kereszthalálára tesz utalást szokatlan képzettársításokkal, hiszen a közeli forma alulexponálásának köszönhetően úgy tűnik, a sötét éjszakából elősejlő életlen fényfoltok rajzolják ki a képteret négyrészre szabdaló szimbólumot. A háttérben látható lámpák és a gyalogosátkelőknél feltűnő piros jelzőfény a sematikus vörös emberalakkal ismét a várakozás képzeteit aktiválják, az eljövetel már említett kettős jelentésére utalnak, amelyben a saját türelmünk, a hittel övezett várakozás beteljesülést talál. A türelem születése című kiállítás a fény eljövetelének kortárs művekben visszaköszönő ígéretével mutat kiutat az év leghosszabb éjszakáiból, a kétségbe ejtő sötétségből.

GatiGyorgyKeresztpontok2011foto30x20cm-101523.jpg

Gáti György: Keresztpontok, 2011, fotó, 30 x 20 cm (Fotó/Forrás: Kálmáncsehi Galéria)

A türelem születése című kiállítás a debreceni Széchenyi-kerti Református Egyházközség Kálmáncsehi Galériájában látható 2021. december 3. és 2022. január 4. között. Kurátor: Tardy-Molnár Anna.

Programkereső

hírlevél

A kultúra legfrissebb hírei, programajánlók és exkluzív kedvezmények minden csütörtökön a Fidelio hírlevelében

Legolvasottabb

Színház

„Mindig is nagyobb volt bennem a színház utáni alázat, mint az önmutogatásra való késztetés" – Sunyovszky Szilvia 75 éves

A Kossuth-díjas színésznő február 2-án ünnepli a 75. születésnapját. Noha a színészi pályát több, mint 30 éve diplomáciai és politikusi munkára váltotta, így is nyomot hagyott a hazai színházi és filmes életben.
Könyv

Ők kapják idén a Baumgarten-díjat

Február 8-án szerdán, 18 órakor adják át az idei Baumgarten-emlékdíjat, illetve a Baumgarten-emlékjutalmat a Vörösmarty téri Szamos Gourmet Házban.
Vizuál

A Hat hét nyerte a fődíjat, a Larry pedig tarolt a magyar filmkritikusok díjátadóján

Február 3-án délután adták át a 60. Magyar Filmkritikusok Díjakat, amelynek fődíját Szakonyi Noémi Veronika Hat hét című drámája hódította el, Grunwalsky Ferenc pedig életműdíjat vehetett át.
Vizuál

Egy hónap múlva kezdődik a Frankofón Filmnapok

Március 1-12. között huszonhat kortárs, köztük több díjnyertes alkotást láthat a magyar közönség a frankofón filmtermés legjavából.
Zenés színház

Az Éj királynője a levegőben

Az amerikai szoprán nem csupán virtuóz koloratúrkészségéről híres, hanem bravúros légtornászmutatványairól is, ráadásul képes ötvözni a kettőt: a levegőben lógva adja elő Az Éj királynőjének áriáját A varázsfuvolából.

Nyomtatott magazinjaink

Ezt olvasta már?

Vizuál hír

A Hat hét nyerte a fődíjat, a Larry pedig tarolt a magyar filmkritikusok díjátadóján

Február 3-án délután adták át a 60. Magyar Filmkritikusok Díjakat, amelynek fődíját Szakonyi Noémi Veronika Hat hét című drámája hódította el, Grunwalsky Ferenc pedig életműdíjat vehetett át.
Vizuál magazin

KÉP-regény: Egy gyűrű mind felett

A Morphoblog szerzője, morpho, azaz Hegedűs Ákos ezúttal – Agatha Christie után szabadon – az olvasóra bízza annak eldöntését, hogy pontosan hogyan is keletkezhetett ez a balatoni fénykép Teddy Harpóról.
Vizuál ajánló

Dívák és némafilmsztárok a XV. kerületben

Február 9-én, a Hollywood a Csokonaiban!-sorozat második alkalmán izgalmas részleteket tudhatunk meg a hollywoodi némafilmkorszak magyar sztárjairól a Csokonai Művelődési és Rendezvény Házban.
Vizuál ajánló

Antal Csaba díszlet- és jelmeztervezői munkáiból nyílik kiállítás a Műcsarnokban

Eternal Yorick – Life Book Antal Csaba címmel nyílik kiállítás a Jászai Mari-díjas alkotó több évtizedes, gazdag életművéből. A tárlat február 3-tól látható.
Vizuál ajánló

A geometria ösvényein – Konok Tamás munkáiból nyílik kiállítás a Molnár Ani Galériában

Egy átfogó kiállítás keretein belül, Architektúra címmel mutatja be a nemrégiben elhunyt Konok Tamás életművét február 10-től a Molnár Ani Galéria.