Eszter, Eliza

Pályázat a Magyar Állami Operaház főigazgatói álláshelyének betöltésére

2011.04.11. 14:40

Programkereső

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium kultúráért felelős államtitkársága hétfőn a www.kormány.hu kormányzati portálon közzétette a Magyar Állami Operaház főigazgatói álláshelyének betöltésére kiírt pályázati felhívását. A pályázat benyújtásának határideje 2011. május 11.

A nemzeti erőforrás miniszter (a továbbiakban: a miniszter) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban Emtv.) előírásainak megfelelően pályázatot hirdet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium irányításával működő Magyar Állami Operaház Budapest főigazgatói álláshelyének betöltésére.

A Magyar Állami Operaház Budapest önállóan működő és gazdálkodó, költségvetési, repertoárrendszerben játszó intézmény, amely alaptevékenysége keretében az egyetemes opera- és balettművészeti alkotások, a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatását, zenekari koncertek magas színvonalú megrendezését végzi.

A főigazgató feladata:

- egyszemélyi felelős vezetőként a Magyar Állami Operaház Budapest (a továbbiakban: MÁO) alapító okiratában rögzített feladatok ellátása, az intézmény eredményes működtetése, részletes szakmai tervének kidolgozása,

- a MÁO és az Erkel Színház szervezeti felépítésének és jövendőbeli arculatának meghatározása,

- évadterv készítése, melyben a bemutatandó előadások, hangversenyek meghatározása mellett kitér a művészek, alkotótársak megnevezésére,

- a MÁO nemzetközi művészi és piaci kapcsolatainak kiépítése,

- közönség- és ifjúságnevelő program kialakítása,

- a 2011. július 1-től - 2016. december 31-ig terjedő időszakra szólóan az intézmény évenkénti költségvetési javaslatának kidolgozása. (A MÁO 2011. évi költségvetési támogatása 5 618,7  millió forint, melyhez 2 200,0 millió forint tervezett saját bevétel kapcsolódik.)

Szakmai követelmények a Magyar Állami Operaház főigazgatójával szemben:

- alkalmas legyen, hogy művészi kifejezésmódok sokszínűségével őrizze, ápolja és fejlessze az évtizedek alatt összegyűjtött magyar és egyetemes opera- és balettművészeti alkotások értékeit,

- gondoskodjék a tehetségkutatásról és tehetséggondozásról, valamint a művész után-pótlásról,

- tegye lehetővé nemzetközi hírű operaénekesek és balettművészek vendégszerepeltetését,

- biztosítsa hazánk magas színvonalú művészeti képviseletét az opera és a balett területén külföldön,

- erősítse a MÁO közönségkapcsolatait, különös tekintettel a vidéken élőkre, a határon túli magyarokra, a külföldi látogatókra, a műfaj új közönségének kinevelésére, valamint a törzsközönség megtartására és növelésére.

Az igazgatói megbízás betöltésének feltételei:

Az Emtv. 40. § (1)-(3) bekezdései alapján

- Szakirányú felsőfokú végzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával vagy oklevéllel, továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség),

- legalább 5 év szakmai gyakorlat (valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő),

- büntetlen előélet,

- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel,

- két idegen nyelv tárgyalási szinten való ismerete,

- magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:

- a pályázathoz csatolt nyilatkozata birtokában megnevezi azokat a vezető munkatársait, akikkel közösen vállalkozik a pályázatban megjelölt feladatok elvégzésére, az intézmény működtetésére és művészi arculatának formálására,

- aki legalább ötéves szakmai vezetői gyakorlattal rendelkezik,

- nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik az opera- és balettművészet terén,

- gyakorlattal rendelkezik operaelőadások és fesztiválok szervezésében.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a MÁO és az Erkel Színház szervezeti, vezetési, működési struktúrájára vonatkozó részletes elképzeléseket,

- a MÁO adottságainak figyelembe vételével a pályázó által megvalósítani kívánt művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, évadtervet, produkciós tervet,

- a pályázó személyes motivációját, a MÁO jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,

- az alkotótársak felsorolását, az elképzelt szervezeti felépítésben,

- gazdálkodási stratégiát, a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához,

- marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket, bel- és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét.

A pályázathoz csatolni kell:

- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

- a pályázó iskolai végzettségét és szakmai képesítését igazoló okiratok hitelesített másolatát,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik,

- nyilatkozatát arról, hogy a pályázó aláveti magát a munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának.

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja, javadalmazás

A pályázat nyertesét főigazgatói kinevezéssel a nemzeti erőforrás minisztere bízza meg, feladatait munkaszerződés keretében látja el. A megbízás 5 évre szól, 2011. július 1-től 2016. június 30-ig tart. A munkába lépés napja a megbízás kezdetének első munkanapja. Munkabérének megállapítása a felek közötti megállapodás, illetve az Emtv. 39/A.§-a alapján történik, mely szerint a költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezetnél a vezető tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó havi munkabére nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

A prémiumra jogosultság és kifizetés feltételeit a munkáltató évente állapítja meg.

A munkavégzés helye: 1062 Budapest, Andrássy út 22.

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, mely tartalmazza az intézmény Alapító Okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, bemutató- és előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, létesítményi technikai és műszaki adatok).

A pályázat elbírálásának rendje:

Az Emtv. 39. § (8) bekezdése alapján a pályázatokat a benyújtási határidőt követő harminc napon belül kell elbírálni.

A munkakör betöltéséről az Emtv. 39.§ (9) bekezdése alapján - a szakmai bizottság véleményének mérlegelése alapján - a munkáltatói jogkör gyakorlója tizenöt napon belül dönt.

 A döntésről a NEFMI írásban értesíti a pályázókat és az eredményt közzéteszi a www.kormany.hu honlapon a Nemzeti Erőforrás Minisztérium aloldalán. A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel csak a pályázó előzetes beleegyezésével közöljük. A nem nyertes pályázatokat a döntést követően visszaszolgáltatjuk.

A pályázat benyújtásának helye és ideje:

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, a kiírás a www.kormany.hu honlapon a Nemzeti Erőforrás Minisztérium aloldalán való megjelenésétől számított legkésőbb 30 napon belül a NEFMI „Magyar Állami Operaház Budapest főigazgatói pályázat"jeligére személyesen kell benyújtani a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (1051 Budapest, Arany János u. 6-8.) Személyügyi Főosztályára.

A pályázattal kapcsolatban további információ a 795 4207-es telefonszámon kérhető.